Zabezpieczenie kredytu / pożyczki

Zmiana zabezpieczenia kredytu to:

 • zmiana aktualnej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu na inną nieruchomość.

Jeżeli zamierzasz np.:

 • zamienić
 • lub sprzedać mieszkanie

będące zabezpieczeniem produktu hipotecznego, możesz wnioskować o zmianę tego zabezpieczenia na nowe.

 • O zmianę można wnioskować przez cały okres trwania umowy kredytowej, ale dopiero po wpisaniu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej obecne zabezpieczenie kredytu. Zmiana warunków umowy kredytu/pożyczki wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do umowy.

Podstawowe wymagania nowego zabezpieczenia: 

 • wartość nieruchomości, która będzie stanowić nowy przedmiot zabezpieczenia, musi być przynajmniej taka sama jak aktualne saldo zadłużenia (lub większa). 
 • nieruchomość mająca stanowić nowy przedmiot zabezpieczenia nie może być obciążona:

  - hipotekami
  - długami
  - prawami na rzecz osób trzecich

Jak zmienić zabezpieczenie kredytu? 

 • Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów dostępną w sekcji „Wymagane dokumenty”, pobierz formularze (w tym wniosek o zmianę warunków umowy) i wypełnij je. Zapoznaj się z treścią „Zasad realizacji zmian warunków umów produktów zabezpieczonych hipoteką w Deutsche Bank Polska S.A.” oraz "Informacją o ryzykach związanych ze świadczoną usługą", stanowiących integralny element wniosku o zmianę warunków umowy.

 • Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją wyślij drogą pocztową na adres korespondencyjny Banku:
  Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o zmianę warunków umowy" (zaleca się nadanie listu przesyłką poleconą u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe).

 • Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Bank przygotuje aneks wraz z pozostałymi dokumentami do podpisu. Wirtualny Oddział skontaktuje się Tobą telefonicznie i ustali datę i miejsce podpisania dokumentów (istnieje możliwość zawarcia aneksu zarówno w Centrali Banku jak i w dowolnym innym miejscu na terenie Polski).

O kolejnych etapach procesu będzie informować Cię telefonicznie Wirtualny Oddział.

Zmiana warunków umowy kredytu/pożyczki może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się Tabeli prowizji i opłat.

Dokumenty:

Zmiana zabezpieczenia kredytu/pożyczki

Dotyczy zarówno zmiany/zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego, jak i każdego innego zabezpieczenia kredytu/pożyczki (np. depozytu, pełnomocnictwa do rachunku), za wyjątkiem:
 1. zmiany zabezpieczenia kredytu w przypadku zakupu na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego, gdy w umowie kredytu widnieje zapis iż zabezpieczenie stanowi hipoteka łączna na lokalu mieszkalnym i udziale w garażu, a z aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości wynika iż miejsce postojowe jest przynależne do lokalu/przysługuje do niego prawo wyłącznego korzystania w ramach udziału w częściach wspólnych
 2. zmiany zabezpieczenia w ten sposób iż działka drogowa/wydzielona część działki stanowiącej zabezpieczenie Kredytu (po podziale administracyjnym) zwolniona zostaje spod obciążenia hipoteką w przypadku przekazania działki na rzecz Gminy+
 3. Zmiany istniejącego zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do rachunku na pełnomocnictwo do innego rachunku należącego do Klienta lub też zwolnienia zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do rachunku w DB, z tym zastrzeżeniem że liczba pełnomocnictw do rachunków po zmianie pozostaje nie niższa niż wynika z pierwotnych zapisów umowy kredytowej

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

Zobacz inne rodzaje zmian Zobacz inne rodzaje zmian