Spłaty walutowe

Informujemy, iż z dniem 26 sierpnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, zawierająca uregulowania dotyczące zawartych umów kredytu lub pożyczki denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska.

W związku z powyższym w przypadku umów kredytu lub pożyczki denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska, Deutsche Bank Polska S.A. umożliwia złożenie wniosku o dokonanie stosownej zmiany postanowień ww. umów w celu implementacji wymogów przewidzianych w wymienionej powyżej ustawie. Zmiana zostanie wprowadzona bezpłatnym aneksem do umowy oraz w dowolnie wybranym momencie w trakcie całego okresu kredytowania.

Jeżeli przed dniem przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A., tj. przed 9 listopada 2018 r., korzystali Państwo z możliwości automatycznego pobierania przez Deutsche Bank Polska S.A. raty kredytu / pożyczki z rachunku bieżącego na podstawie udzielonego Bankowi pełnomocnictwa, w dalszym ciągu Państwa kredyt / pożyczka będą w ten sposób spłacane. Tym samym spłata rat z kont w walutach obcych będzie następowała z rachunków bankowych przeniesionych do Santander Bank Polska S.A. 

Oznacza to, że po zapewnieniu środków na koncie do obsługi takiego kredytu lub pożyczki, wymagalna kwota raty kredytowej zostanie pobrana przez Santander Bank Polska S.A. i przekazana na spłatę zobowiązań w Deutsche Bank Polska S.A. Nie muszą Państwo nic robić, spłata raty kredytowej nastąpi na podstawie dotychczasowego pełnomocnictwa do obciążania rachunku, udzielonego Deutsche Bank Polska S.A.

W pozostałych przypadkach (np. samodzielnej wpłaty raty na rachunek kredytu / pożyczki) przelew raty musi zostać wykonany na nowy numer rachunku kredytu / pożyczki wskazany w piśmie dotyczącym zmiany numerów tych rachunków, które zostało Państwu przesłane z początkiem września 2018 r. 

Spłata produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska S.A. będzie możliwa bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Santander Bank Polska S.A. prowadzących obsługę gotówkową, jak również za pośrednictwem bankowości elektronicznej Santander online – w tym drugim przypadku pod warunkiem zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej z Santander Bank Polska S.A.

Produkty kredytowe pozostające w Deutsche Bank Polska S.A. będą mogły być również spłacane poprzez dowolny inny bank w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, co może się wiązać z opłatami zgodnymi z taryfą prowizji i opłat danego banku. Należy pamiętać o dokonaniu wpłaty z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniającym czas potrzebny na przekazanie środków pomiędzy bankami, oraz o posługiwaniu się nowym, pełnym 26-cyfrowym numerem rachunku kredytowego. 

Produkty kredytowe pozostające w Deutsche Bank Polska S.A. będą mogły być spłacane również z rachunku w PLN prowadzonego przez inny bank poprzez usługę polecenia zapłaty, która pozwala na cykliczne regulowanie płatności rat kredytu bez konieczności wydawania każdorazowo dyspozycji. Koszt takiej usługi będzie zgodny z taryfą prowizji i opłat banku, w którym jest prowadzone konto. 

Wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym zostaną przekierowane na nowe numery rachunków. Okres przejściowy będzie utrzymany do dnia 31 października 2019 roku.