Wymagane dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

Show content of Umowa o pracę na czas nieokreślony

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

 • Staż w aktualnym miejscu pracy – min. 3 miesięcy.
 • Umowa nie jest zawarta na okres próbny.


Wymagana dokumentacja


Dodatkowo, jeśli okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy jest krótszy niż 12 miesięcy:

 • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia od poprzedniego pracodawcy za brakujący okres (kopia) lub
 • umowa o pracę i świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy (kopia)
Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

  Show content of Umowa o pracę na czas określony

  Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

  • Staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy.
  • Umowa nie jest zawarta na okres próbny.

  Wymagana dokumentacja

  Dodatkowo, jeśli okres kredytowania przekracza okres zatrudnienia, i pozostały okres zatrudnienia nie przekracza 12 miesięcy:

  • deklaracje PIT-11 lub PIT-40 (jeżeli Klient zmieniał pracę w okresie ostatnich 12 miesięcy), potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów w poprzednim miejscu pracy (kopia) LUB
  • potwierdzona deklaracja PIT-36 lub PIT-37 za ostatni rok podatkowy – o ile Klient posiada (kopia) LUB
  Dodatkowo, jeśli okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy jest krótszy niż 12 miesięcy:
  • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia od poprzedniego pracodawcy za brakujący okres (kopia) lub
  • umowa o pracę i świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy (kopia)
  Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

  Show content of Mianowanie / powołanie

  Wymagana dokumentacja

  Dodatkowo, jeśli okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy jest krótszy niż 12 miesięcy:

  • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia od poprzedniego pracodawcy za brakujący okres (kopia) lub
  • umowa o pracę i świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy (kopia)

  Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

   Show content of Emerytura / renta

   Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

   • świadczenie przyznane na czas nieokreślony lub okres świadczenia co najmniej równy okresowi kredytowania, świadczenie nie może podlegać cofnięciu, zawieszeniu lub ograniczeniu

   Wymagana dokumentacja

   • decyzja o przyznaniu emerytury/renty na stałe lub legitymacja emeryta/rencisty (nie dotyczy rent przyznanych przez ARiMR, MSWiA oraz rent „po zmarłym małżonku” o ile dokumenty dostarczone przez Klienta zawierają informację o rodzaju świadczenia) (kopia)
   • dokument określający aktualną wysokość emerytury/ renty (kopia):
   • ostatnia decyzja o przyznaniu świadczenia lub
   • ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia lub
   • ostatni odcinek wypłaty świadczenia lub
   • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ z tytułu emerytury/renty za ostatni miesiąc lub
   • zaświadczenie z ZUS / KRUS / MSWiA o przyznaniu / pobieraniu świadczenia z tytułu emerytury / renty

   • dokumenty potwierdzające wszystkie waloryzacje renty / emerytury w ciągu ostatnich 12 miesięcy - jeśli wystąpiła waloryzacja (kopia)
   • wyciągi/historia posiadanych rachunków bankowych za min. 3 miesiące (kopia)
   Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

   Show content of Działalność gospodarcza - opodatkowana na zasadach ogólnych (pełna księgowość, książka przychodów i rozchodów)

   Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

   • Okres prowadzenia działalności w tej samej branży - min. 2 lata

    

   Wymagana dokumentacja 

   • książka przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe z bieżącego roku podatkowego (podsumowanie książki za ostatnie 12 miesięcy oraz szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za okres ostatnich 3 m-cy), w przypadku pełnej księgowości - Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat obejmujący ostatnie 12 miesięcy (oryginał)
   • roczna deklaracja PIT za ostatnie 2 lata, wraz z potwierdzeniem przez US jej złożenia lub zaświadczenie z US zawierające takie same dane finansowe, jakie zawierałby PIT (przychody, koszty, itd., w rozbiciu na poszczególne źródła uzyskiwanego dochodu) - w przypadku braku deklaracji PIT (kopia). 
   • potwierdzenie zapłaty podatku/zwrotu nadpłaty w kwocie zgodnej z przedstawioną deklaracją PIT lub potwierdzenie przyjęcia deklaracji PIT wraz z zaświadczeniem z US o wysokości dochodów uzyskanych w ubiegłym roku (kopia)
   • w przypadku, gdy wniosek składany jest przed 30 kwietnia i Klient nie złożył do US deklaracji PIT za ubiegły rok należy przedłożyć książkę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe za rok poprzedni (podsumowanie książki) wraz z potwierdzeniem zapłaty zaliczek na podatek dochodowy (oryginał) 
   • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS (oryginał – może być dostarczony na późniejszym etapie procesu) 
   • opinia bankowa o rachunku bieżącym firmy lub wyciąg z rachunku firmy za okres min. 6 miesięcy (kopia)
   • tabela amortyzacyjna i ewidencja środków trwałych – w przypadku uwzględnienia amortyzacji środków trwałych w ocenie zdolności kredytowej (oryginał)
   • umowa spółki jeżeli występuje (kopia)
   • wyciągi/historia posiadanych rachunków bankowych za min. 3 miesiące (kopia)

   Show content of Wynajem nieruchomości - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

   Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

   • nieruchomość wynajmowana przez okres min. 6 miesięcy
   • dochody z wynajmu muszą być wykazywane w deklaracjach podatkowych Klienta
   • w analizie dochodów uwzględnia się koszty, które ponosi właściciel nieruchomości

    

   Wymagana dokumentacja

   • roczna deklaracja PIT za ostatni rok podatkowy wraz z potwierdzeniem przez US jej złożenia oraz potwierdzeniem uiszczenia ewentualnej niedopłaty podatku na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego lub zaświadczenie z US o wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim roku podatkowym (kopia)
   • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami (oryginał – może być dostarczony na późniejszym etapie procesu)
   • informacja o numerze KW wynajmowanej nieruchomości lub inny dokument stwierdzający prawo własności do nieruchomości (akt notarialny, orzeczenie o nabyciu spadku itp.) (kopia)
   • aktualne umowy najmu (kopia)
   • wyciągi/historia posiadanych rachunków bankowych za min. 3 miesiące (kopia) 


   Dodatkowo, jeśli obecnie obowiązująca umowa najmu została zawarta mniej niż 12 miesięcy temu:

   • archiwalne umowy najmu za brakujący okres ostatnich 12 miesięcy (kopia) lub
   • potwierdzenia przelewów środków z tytułu najmu  za brakujący okres ostatnich 12 miesięcy (kopia)


   Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów. 

   Show content of Wynajem nieruchomości - prowadzonej jako działalność gospodarcza

   Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

   • Okres prowadzenia działalności w tej samej branży - min. 2 lata

    

   Wymagana dokumentacja

   • książka przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe z bieżącego roku podatkowego (podsumowanie książki za ostatnie 12 miesięcy oraz szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za okres ostatnich 3 m-cy), w przypadku pełnej księgowości - Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat obejmujący ostatnie 12 miesięcy (oryginał)
   • roczna deklaracja PIT za ostatnie 2 lata, wraz z potwierdzeniem przez US jej złożenia lub zaświadczenie z US zawierające takie same dane finansowe, jakie zawierałby PIT (przychody, koszty, itd., w rozbiciu na poszczególne źródła uzyskiwanego dochodu) - w przypadku braku deklaracji PIT (kopia). 
   • potwierdzenie zapłaty podatku/zwrotu nadpłaty w kwocie zgodnej z przedstawioną deklaracją PIT lub potwierdzenie przyjęcia deklaracji PIT wraz z zaświadczeniem z US o wysokości dochodów uzyskanych w ubiegłym roku (kopia)
   • w przypadku, gdy wniosek składany jest przed 30 kwietnia i Klient nie złożył do US deklaracji PIT za ubiegły rok należy przedłożyć książkę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe za rok poprzedni (podsumowanie książki) wraz z potwierdzeniem zapłaty zaliczek na podatek dochodowy (oryginał) 
   • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS (oryginał – może być dostarczony na późniejszym etapie procesu) 
   • opinia bankowa o rachunku bieżącym firmy lub wyciąg z rachunku firmy za okres min. 6 miesięcy (kopia)
   • tabela amortyzacyjna i ewidencja środków trwałych – w przypadku uwzględnienia amortyzacji środków trwałych w ocenie zdolności kredytowej (oryginał)
   • umowa spółki jeżeli występuje (kopia)
   • informacja o numerze KW wynajmowanej nieruchomości lub inny dokument stwierdzający prawo własności do nieruchomości (akt notarialny, orzeczenie o nabyciu spadku itp.) (kopia)
   • aktualne umowy najmu (kopia)
   • wyciągi/historia posiadanych rachunków bankowych za min. 3 miesiące (kopia)

   Dodatkowo, jeśli obecnie obowiązujaca umowa najmu została zawarta mniej niż 12 miesięcy temu:

   • archiwalne umowy najmu za brakujący okres ostatnich 12 miesięcy (kopia) lub
   • potwierdzenia przelewów środków z tytułu najmu  za brakujący okres ostatnich 12 miesięcy (kopia)

   Show content of Umowa cywilnoprawna (zlecenie / o dzieło / kontrakt managerski)

   Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

   • dochody uzyskiwane od min. 12 miesięcy – jeśli jest to podstawowe źródło przychodów lub od min. 6 m-cy – jeśli jest to dodatkowe źródło przychodów (lub udokumentowane zostanie wcześniejsze doświadczenie w branży)
   • charakter pracy nie uległ zmianie w badanym okresie
   • występowanie dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym
   • pomniejszenie kwoty przychodu o koszty uzyskania
   • dochody uzyskiwane przez okres krótszy niż 12 miesięcy nie mogą wykazywać istotnych wahań w poszczególnych miesiącach (akceptowalna jest różnica w dochodach nie wyższa niż 30%)

    

   Wymagana dokumentacja

   • umowy zlecenia/ umowy o dzieło/ kontrakty menedżerskie za okres ostatnich 12 miesięcy
   • roczne deklaracje podatkowe za okres ostatnich 2 lat (jeśli dochód z umów uzyskiwany jest dłużej niż 12 miesięcy)
   • wyciągi/historia posiadanych rachunków bankowych za min. 3 miesiące (kopia)

   Dodatkowo jedno z poniższych:

   • zaświadczenie pracodawcy/ zleceniodawcy o wysokości dochodów w okresie 6 miesięcy (w przypadku dodatkowego źródła)/ 12 miesięcy (w przypadku podstawowego źródła dochodu) (oryginał - druk DB), lub
   • rachunki potwierdzające wykonanie umowy/kontraktu za okres ostatnich 6 miesięcy (w przypadku dodatkowego źródła)/ 12 miesięcy (w przypadku podstawowego źródła dochodu), lub
   • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia za okres ostatnich 6 miesięcy (w przypadku dodatkowego źródła)/ 12 miesięcy (w przypadku podstawowego źródła dochodu)


   Dodatkowo, w przypadku dochodów uzyskiwanych przez okres krótszy niż 12 miesięcy (za wyjątkiem przypadku, gdy jest to dodatkowe źródło dochodu), Klient zobowiązany jest udokumentować wcześniejsze doświadczenie zawodowe w branży, w której aktualnie uzyskuje dochód (udokumentowanie za okres co najmniej 6 miesięcy wstecz) poprzez
   dostarczenie:

   • deklaracji podatkowej za poprzedni rok (kopia)
   • umów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie (kopia)

   Show content of Kontrakty marynarskie

   Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

   •  Minimalny okres uzyskiwania dochodów ‒ 12 miesięcy (w przypadku znacznych wahań dochodu, zalecany jest dłuższy okres zatrudnienia)

    

   Wymagana dokumentacja

   • książeczka żeglarska lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie na statku i poszczególne okresy zamustrowań (kopia)
   • umowy o pracę/ kontrakty zawarte z armatorem – z obecnego i poprzedniego roku (kopia)
   • miesięczne rozliczenie wynagrodzenia wystawione przez armatora za okres min. 12 miesięcy, (tzw. statement) (kopia)
   • wyciągi/historia posiadanych rachunków bankowych za okres 12 miesięcy (kopia)
   • w przypadku gdy marynarz jest zatrudniony przez Armatora mającego siedzibę poza granicami Polski - oświadczenie Klienta zawierające informację w którym kraju odprowadzane są podatki i czy kwoty wykazane w pozostałej dokumentacji finansowej uwzględniają uwzględniają pomniejszenie o należny podatek (oryginał – druk DB) 

   Show content of Dywidendy z tytułu posiadania udziałów w spółkach z o.o. lub spółkach akcyjnych

   Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

   • dochody uzyskiwane nie rzadziej niż raz do roku;
   • do analizy przyjmowana jest wartość powtarzalna dochodów

    

   Wymagana dokumentacja

   • sprawozdania finansowe spółek (rachunek zysków i strat, bilans) oraz roczne deklaracje podatkowe CIT za ostatnie 2 lata obrotowe (kopia)
   • bieżąca deklaracja podatkowa CIT (kopia)
   • deklaracje podatkowe (np. PIT-8AR) za ostatnie 2 lata podatkowe potwierdzające fakt otrzymywania dochodów kapitałowych (kopia)
   • uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie podziału zysku za dany rok obrotowy (kopia)
   • wyciągi/historia posiadanych rachunków bankowych za min. 3 miesiące (kopia) 

   Show content of Umowa o pracę zawarta z podmiotem, w którym Kredytobiorca jest jedynym lub dominującym udziałowcem (ponad 50%)

   Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

   • staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy

    

   Wymagana dokumentacja

   • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za okres ostatnich 12 miesięcy (oryginał – druk DB)
   • sprawozdania finansowe spółek (rachunek zysków i strat, bilans) oraz roczne deklaracje podatkowe CIT za ostatnie 2 lata obrotowe (kopia)
   • bieżąca deklaracja podatkowa CIT (kopia)
   • wyciągi/historia posiadanych rachunków bankowych za min. 3 miesiące (kopia) 


   Dodatkowo, jeśli okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy jest krótszy niż 12 miesięcy:

   • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia od poprzedniego pracodawcy za brakujący okres (kopia) lub
   • umowa o pracę i świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy (kopia)


   Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

   Show content of Umowa o pracę zawarta z podmiotem, w którym Kredytobiorca jest dominującym udziałowcem (udziały na poziomie ≥ 20% i ≤ 50%)

   Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

   • staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy

    

   Wymagana dokumentacja

   • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za okres ostatnich 12 miesięcy (oryginał – druk DB)
   • roczne deklaracje podatkowe PIT za ostatnie 2 lata wraz z potwierdzeniem przez US ich złożenia lub zaświadczenie z US o wysokości dochodów uzyskanych w ubiegłym roku (kopia)
   • wyciągi/historia posiadanych rachunków bankowych za min. 3 miesiące (kopia)

   Dodatkowo, jeśli okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy jest krótszy niż 12 miesięcy:

   • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia od poprzedniego pracodawcy za brakujący okres (kopia) lub
   • umowa o pracę i świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy (kopia)


   Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

   Show content of Zatrudnienie w firmie rodzinnej

   Firma rodzinna – firma, w której co najmniej 51% udziałów należy do rodziny Kredytobiorcy lub ludzi z nim spokrewnionych; członkowie rodziny Kredytobiorcy stanowią większość w zarządzie lub są jej właścicielami i na co dzień zajmują się jej zarządzaniem. Rodzina lub też osoby spokrewnione z Kredytobiorcą to zstępni, wstępni, mąż, żona, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie Kredytobiorcy.

   Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

   • staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy
   • dochód udokumentowany wpływami na rachunek,
   • występowanie dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym
   • wysokość dochodu adekwatna do wykonywanego stanowiska

    

   Wymagana dokumentacja

   Dodatkowo, jeśli okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy jest krótszy niż 12 miesięcy:

   • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia od poprzedniego pracodawcy za brakujący okres (kopia) lub
   • umowa o pracę i świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy (kopia)


   Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

   Show content of Obcokrajowiec uzyskujący dochody w Polsce

   Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

   • wymagania zgodne z listą dla odpowiedniego źródła dochodu

    

   Wymagana dokumentacja

   • dokumenty zgodne z listą dla odpowiedniego źródła dochodu
   • zezwolenie na pracę w Polsce (nie dotyczy obywateli krajów Unii Europejskiej, o ile nie wprowadzono ograniczeń wobec obywateli danego kraju) (kopia)
   • zezwolenie na pobyt w Polsce ‒ karta stałego pobytu (nie dotyczy obywateli krajów Unii Europejskiej, o ile nie wprowadzono ograniczeń wobec obywateli danego kraju) (kopia)
   • raport z biura informacji kredytowej danego kraju (kopia)
   • wyciąg/historia posiadanych rachunków bankowych za min. 6 miesięcy (kopia)

   Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

   Show content of Dochody uzyskiwane poza granicami Polski

   Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

   • wymagania zgodne z listą dla odpowiedniego źródła dochodu
   • staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy

    

   Wymagana dokumentacja

   • dokumenty zgodne z listą dla odpowiedniego źródła dochodu 
   • zezwolenie na pobyt stały za granicą (o ile przepisy danego państwa przewidują taki obowiązek) (kopia)
   • zezwolenie na pracę w danym kraju lub inny dokument uprawniający do podjęcia pracy (kopia)
   • umowę o pracę (jeśli dotyczy) (kopia)
   • raport z biura informacji kredytowej kraju zatrudnienia (kopia)
   • wyciągi/historia posiadanych rachunków bankowych za min. 3 miesiące
   • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia za 12 ostatnich miesięcy (kopia) 

   Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

   Show content of Umowa o pracę w Niemczech

   Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

   • staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy

    

   Wymagana dokumentacja

   • rozliczenie wynagrodzenia za ostatnie trzy miesiące (wydawane przez każdego pracodawcę: „Gehaltsbescheinigung”; zawierające dochód brutto/netto, zapłacony podatek, ubezpieczenie społeczne itp. oraz wartości skumulowane) (kopia)
   • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające fakt aktualnego zatrudnienia i brak wypowiedzenia umowy o pracę za okres ostatnich 12 miesięcy (oryginał – druk DB)
   • roczne rozliczenie wynagrodzenia na koniec poprzedniego roku (wartości skumulowane), „Lohnsteuerkarte” (wydawane przez pracodawcę jako załącznik do deklaracji podatkowej) (kopia)
   • ostatnia (potwierdzona) zwrotna deklaracja podatkowa („Einkommensteuerbescheid”; w każdym przypadku wydana przez biuro podatkowe) (kopia)
   • aktualna deklaracja podatkowa („Einkommensteuererklaerung”, jeżeli ostatnia zwrotna deklaracja podatkowa jest wydana wcześniej niż 24 miesiące wstecz) (kopia)
   • opinia o zobowiązaniach kredytowych z „Schufa” (kopia)
   • wyciągi/historia posiadanych rachunków bankowych za min. 3 miesiące (kopia)
   • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia za 12 ostatnich miesięcy (kopia) 

   Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

   Show content of Działalność gospodarcza w Niemczech

   Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

   • działalność gospodarcza prowadzona min. 3 lata – w przypadku krótszych okresów wymagany business plan sporządzony przez „IHK” lub firmę doradztwa podatkowego

   Wymagana dokumentacja

   • zwrotna deklaracja podatkowa - „Steuerbescheid” (Bescheid) za dwa pełne lata podatkowe  (kopia)
   • Bilans za ostatnie 3 lata podatkowe (kopia)
   • aktualna informacja o bieżącej działalności gospodarczej – tzw. BWA (kopia)
   • deklaracja z US – „Vorauszahlungsbescheid” (kopia)
   • „Anmeldung/ Gewerbeschein“ – dokumenty rejestrowe w przypadku działalności gospodarczej (kopia)
   • Handels Register – rejestr handlowy (jeśli firma posiada) (kopia)
   • umowa spółki (jeśli zasadne) (kopia)
   • opinia bankowa o rachunkach firmowych i zobowiązaniach kredytowych (jeśli występują) (kopia)
   • wyciągi/historia posiadanych rachunków bankowych za min. 3 miesiące (kopia) 

   W razie ewentualnych pytań uprzejmie prosimy o kontakt poprzez: