Przechowywanie papierów wartościowych i rozliczanie transakcji

Deutsche Bank Polska jest jednym z wiodących banków powierniczych w Polsce. Oferta w zakresie przechowywania papierów wartościowych kierowana jest do Klientów instytucjonalnych, którzy zdecydowali się powierzyć przechowywanie papierów wartościowych bankowi w związku z wymogami ustawowymi albo ze względów operacyjnych.

Jedną z podstawowych zalet przekazania papierów wartościowych do przechowywania profesjonalnej instytucji finansowej jest zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych aktywów. Bank ponosi pełną odpowiedzialność za papiery wartościowe, które przyjął do przechowania.

Inną zaletą tego sposobu prowadzenia działalności jest możliwość współpracy z różnymi biurami maklerskimi, bez konieczności przenoszenia papierów wartościowych na rachunki w biurach maklerskich. Klient może autoryzować biuro maklerskie, z którym Deutsche Bank Polska ma podpisaną umowę dotyczącą rozliczeń transakcji, do składania zleceń kupna i sprzedaży na rachunek Klienta w Banku. Deutsche Bank Polska współpracuje z większością domów maklerskich działających na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Oprócz przechowywania papierów wartościowych polskich emitentów, Deutsche Bank Polska oferuje możliwość przechowywania aktywów poza granicami Polski. Papiery wartościowe przechowywane są przez tzw. banki sub-depozytowe, czyli zagraniczne instytucje finansowe, z którymi Deutsche Bank Polska podpisał stosowne umowy dotyczące przechowywania aktywów Klientów. Obecnie przechowujemy papiery wartościowe Klientów w ponad 35 krajach, a na podstawie odpowiednich umów możemy szybko zaoferować tę usługę na kolejnych rynkach.

Deutsche Bank Polska dokonuje rozliczeń transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych dla Klientów, którzy mają otwarte rachunki papierów wartościowych w naszym Banku. Jeśli Klient nie wyda odmiennej dyspozycji, rozliczenie odbywa się na zasadzie „Delivery/Receipt versus Payment”, czyli sprzedane papiery wartościowe dostarczane są do kontrpartnera symultanicznie z otrzymaniem płatności, a zapłata za zakupione papiery wartościowe dokonywana jest równocześnie z przyjęciem papierów wartościowych do depozytu. Dzięki posiadanym umowom mamy możliwość rozliczania transakcji na większości rynków, na których funkcjonują Giełdy Papierów Wartościowych.