Opis zaświadczeń

Uprzejmie informujemy, iż czas realizacji niektórych wniosków o zaświadczenia dotyczące kredytów/pożyczek hipotecznych może ulec wydłużeniu. W szczególności dotyczy to wniosków o Historię spłat/wpłat na rachunek kredytu/pożyczki i zaświadczeń złożonych razem z tym wnioskiem. Termin przygotowania tych zaświadczeń może wynieść do 45 dni.

Informacje dotyczące zawartości wystawianych przez Bank dokumentów:

Show content of Wyciąg z historii rachunku kredytowego

zawiera poniższe informacje:

 • data uruchomienia, numer rachunku kredytowego, 
 • kwoty wypłaconych transz wyrażone w walucie kredytu/pożyczki,
 • kwoty spłaconych rat wyrażone w walucie kredytu/pożyczki,
 • stan zadłużenia na dzień generowania raportu z tytułu: kapitału zapadłego (zaległego), kapitału niezapadłego (pozostający do spłaty zgodnie z harmonogramem), odsetek zapadłych (zaległych),
 • wyciąg jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga uwierzytelnienia

Opłata za dokument określona w punkcie:

Złóż wniosek online Złóż wniosek online

Show content of Opinia o produkcie

zawiera poniższe informacje:

 • okres kredytowania wynikający z umowy,
 • aktualna data spłaty (data zwrotu) kredytu/pożyczki,
 • kwota udzielonego kredytu/pożyczki,
 • aktualna kwota zadłużenia kredytu/pożyczki, ze wskazaniem poszczególnych składników zadłużenia w walucie umowy; łączna kwota zadłużenia dla kredytów/pożyczek udzielonych w walucie obcej dodatkowo przeliczana jest na PLN wg kursu obowiązującego w Banku w dniu sporządzenia opinii, ze wskazaniem kursu,
 • informacje o racie: wysokość, częstotliwość spłaty, termin płatności, rodzaj: równe/malejące,
 • ilość rat pozostałych do spłaty wg harmonogramu,
 • aktualne oprocentowanie oraz typ oprocentowania,
 • informacja o braku zaległości/o opóźnieniach w spłacie w okresie ostatnich 6 miesięcy,
 • należna opłata/prowizja za wcześniejszą spłatę w ujęciu % lub informacja, że wcześniejsza spłata nie wiąże się z dodatkowymi kosztami,
 • kwota środków zgromadzonych na rachunku kredytowym (nadpłata) na dzień wystawienia opinii,
 • numer rachunku służący do wcześniejszej spłaty, informacja o sposobie przeliczania środków wpłacanych na ten rachunek,
 • informacja, że nie jest możliwe swobodne dysponowanie przez Klienta środkami zgromadzonymi na rachunku do wcześniejszej spłaty - dotyczy kredytu mieszkaniowego/konsolidacyjnego,
 • oświadczenie Banku o zwolnieniu zabezpieczeń po całkowitej spłacie zadłużenia z tytułu kredytu/pożyczki.

Opłata za dokument określona w punkcie:

Złóż wniosek online Złóż wniosek online

Show content of Zaświadczenie o stanie zadłużenia

zawiera poniższe informacje:

 • kwota zadłużenia kredytu/pożyczki na wskazany przez Klienta dzień, ze wskazaniem poszczególnych składników zadłużenia w walucie umowy; łączna kwota zadłużenia dla kredytów/pożyczek udzielonych w walucie obcej dodatkowo przeliczana jest na PLN wg kursu obowiązującego w Banku, ze wskazaniem kursu
 • należna opłata/prowizja za wcześniejszą spłatę w ujęciu % lub informacja, że wcześniejsza spłata nie wiąże się z dodatkowymi kosztami
  kwota środków zgromadzonych na rachunku kredytowym (nadpłata) na dzień wystawienia zaświadczenia
 • numer rachunku służący do wcześniejszej spłaty, informacja o sposobie przeliczania środków wpłacanych na ten rachunek
  informacja, że nie jest możliwe swobodne dysponowanie przez Klienta środkami zgromadzonymi na rachunku do wcześniejszej spłaty - dotyczy kredytu mieszkaniowego/konsolidacyjnego 
 • oświadczenie Banku o zwolnieniu wszystkich zabezpieczeń kredytu/pożyczki po całkowitej spłacie zadłużenia

Opłata za dokument określona w punkcie: 

Złóż wniosek online Złóż wniosek online

Show content of Zaświadczenie o zapłaconych łącznych odsetkach, w tym do Urzędu Skarbowego

zawiera poniższe informacje:

 • łączna kwota zapłaconych odsetek za wskazany okres w walucie umowy oraz w przeliczeniu na PLN
 • informacja dot. przeliczania na walutę umowy wpływów dokonanych w PLN, ze wskazaniem na tabelę kursową 
 • informacja dot. przeliczania na PLN wpływów w walucie umowy, ze wskazaniem na tabelę kursową

Opłata za dokument dla:

 • kredytu mieszkaniowego, kredytu konsolidacyjnego hipotecznego, pożyczki hipotecznej wskazana w TPiO została obniżona w ramach oferty promocyjnej z dnia 01.02.2022 r. Szczegółowe informacje dostępne są w Aktualnościach
 • pożyczki konsumpcyjnej określona w punkcie:1.10 - Tabeli prowizji i opłat
Złóż wniosek online Złóż wniosek online

Show content of Zaświadczenie o wypłatach transz

zawiera poniższe informacje:

 • informacja o pobranych opłatach/prowizjach związanych z udzieleniem kredytu/pożyczki 
 • informacja o wypłaconych transzach: data, kwota i waluta wypłaconych transz, kurs zastosowany do przeliczenia poszczególnych transz na walutę beneficjenta, nazwa i numer rachunku beneficjenta, tytuł przelewu


Opłata za dokument określona w punkcie:

Złóż wniosek online Złóż wniosek online

Show content of Historia spłat

zawiera poniższe informacje: 

 • łączna kwota zapłaconych odsetek umownych we wskazanym okresie, określona w walucie umowy
 • łączna kwota zapłaconych odsetek karnych we wskazanym okresie, określona w walucie umowy
 • łączna kwota zapłaconego kapitału we wskazanym okresie, określona w walucie umowy 
 • łączna kwota zapłaconych opłat/prowizji we wskazanym okresie wpływających na saldo wierzytelności do spłaty, np. prowizja za wcześniejszą spłatę lub opłata za ustanowienie polisy dla nieruchomości
 • informacja dotycząca przeliczania wpływów w PLN na walutę umowy, ze wskazaniem na tabelę kursową 
 • historia spłat za wskazany okres, w formie tabelarycznej:
  termin płatności raty, kwota raty odsetkowej, kwota raty kapitałowej, data wpływu/spłaty; kwota wpływu w walucie umowy/ kwota wpływu w walucie PLN, dla wpływów w PLN kwota wpływu w walucie umowy po przewalutowaniu, kurs dla wpływów w PLN; kwota zapłaconych odsetek/odsetek karnych/kapitału wyrażona w walucie umowy; kwota nadpłaconych środków pozostałych po spłacie 
 • historia zmian wysokości oprocentowania we wskazanym okresie - informacja dodawana jest opcjonalnie na wniosek Klienta
   

Opłata za dokument dla:

 • kredytu mieszkaniowego, kredytu konsolidacyjnego hipotecznego, pożyczki hipotecznej wskazana w TPiO została obniżona w ramach oferty promocyjnej z dnia 01.02.2022 r. Szczegółowe informacje dostępne są w Aktualnościach
 • pożyczki konsumpcyjnej określona w punkcie:1.13 - Tabeli prowizji i opłat
Złóż wniosek online Złóż wniosek online

Show content of Historia wpłat na rachunek kredytu/pożyczki

zawiera poniższe informacje:

 • dane dotyczące wpływów na rachunek kredytu/pożyczki we wskazanym okresie: data wpływu, nazwa  oraz numer rachunku nadawcy, tytuł wpływu)
 • kwota i waluta wpływu

Opłata za dokument dla:

 • kredytu mieszkaniowego, kredytu konsolidacyjnego hipotecznego, pożyczki hipotecznej wskazana w TPiO została obniżona w ramach oferty promocyjnej z dnia 01.02.2022 r. Szczegółowe informacje dostępne są w Aktualnościach
 • pożyczki konsumpcyjnej określona w punkcie:1.13 - Tabeli prowizji i opłat
Złóż wniosek online Złóż wniosek online

Show content of Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami

zawiera poniższe informacje:

 • potwierdzenie braku zaległości na dzień sporządzenia zaświadczenia

 
Opłata za dokument określona w punkcie:

Złóż wniosek online Złóż wniosek online

Show content of Zaświadczenie potwierdzające spłatę

zawiera poniższe informacje:

 • Data spłaty oraz sposób spłaty np. wcześniejsza całkowita spłata kredytu, wypowiedzenie umowy 
 • Szczegółowy opis rozliczenia środków, które wpłynęły na poczet spłaty, zawierający: datę i kwotę wpływu, walutę, nazwę nadawcy, tytuł
 • Informacja o spłaconych składnikach zadłużenia: kapitał niewymagalny/wymagalny, odsetki umowne/wymagalne, odsetki karne, prowizje
 • Kurs po jakim dokonano przeliczenia wpłaty
 • Informacja o kwocie nadpłaconej po całkowitej spłacie kredytu/pożyczki oraz sposobie zwrotu tej kwoty Klientowi

Opłata za dokument określona w punkcie: 

Show content of Zaświadczenie o koszcie opłat z tyt. Niskiego Wkładu Własnego

zawiera poniższe informacje: 

 • Kwota podlegająca ubezpieczeniu z tytułu Niskiego Wkładu Własnego/Brakującego Minimalnego Wkładu Własnego w walucie kredytu (w pierwszym i kolejnych okresach ubezpieczenia, jeżeli miały miejsce)
 • Koszt ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego/Brakującego Minimalnego Wkładu Własnego w walucie kredytu  (w pierwszym i kolejnych okresach ubezpieczenia, jeżeli miały miejsce)
 • Okres trwania ubezpieczenia
   

Opłata za dokument określona w punkcie: 

Show content of Oświadczenie o braku podstawienia wierzytelności hipotecznej

zawiera poniższe informacje:

 • Rodzaj hipoteki, kwota i waluta; Nr Księgi Wieczystej w której jest ona wpisana; Sąd, który prowadzi daną Księgę Wieczystą
 • Oświadczenie banku o braku zawarcia z Właścicielem nieruchomości umowy, której przedmiotem byłaby podmiana wierzytelności powstałej na podstawie Umowy Kredytu z inną wierzytelnością, jaka przysługuje lub przysługiwałaby Deutsche Bank Polska S.A. 

 

Opłata za dokument określona w punkcie: 

Show content of Zaświadczenie o kwocie do spłaty celem częściowego zwolnienia zabezpieczeń

 zawiera poniższe informacje:

 • Wysokość kwoty kredytu, która powinna zostać spłacona, aby było możliwe zwolnienie części zabezpieczenia
 • Numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty na poczet częściowej spłaty kredytu wraz z informacją o sposobie przeliczania środków wpłacanych na ten rachunek 

 

Opłata za dokument określona w punkcie: