Spłata kredytu / pożyczki

Spłata raty kredytu /pożyczki będzie możliwa w następującej formie:

  • automatycznie z rachunku bieżącego na podstawie udzielonego Deutsche Bank Polska S.A. pełnomocnictwa do obciążenia rachunku bankowego przeniesionego do Santander Bank Polska S.A.
  • samodzielną wpłatę na rachunek kredytu / pożyczki
  • poprzez usługę  polecenia zapłaty w innym banku
     

Automatyczna spłata z rachunku bieżącego

Jeżeli do tej pory korzystali Państwo z możliwości automatycznego pobierania raty kredytu / pożyczki z rachunku bieżącego na podstawie udzielonego Deutsche Bank Polska S.A. pełnomocnictwa, w dalszym ciągu Państwa kredyt / pożyczka będą w ten sposób spłacane, tj. spłata rat będzie następowała z rachunków bankowych przeniesionych do Santander Bank Polska S.A. Dotyczy to zarówno spłat z kont osobistych w PLN, jak i z kont w walutach obcych. Po zapewnieniu środków na koncie do obsługi takiego kredytu lub pożyczki, wymagalna kwota raty kredytowej zostanie pobrana przez Santander Bank Polska S.A. i przekazana na spłatę zobowiązań w Deutsche Bank Polska S.A. Nie musza Państwo nic robić, spłata raty kredytowej nastąpi na podstawie dotychczasowego pełnomocnictwa do obciążania rachunku, udzielonego Deutsche Bank Polska S.A.

Przypominamy, że środki w wysokości pokrywającej wszystkie należności Banku powinny zostać zapewnione na Państwa rachunku bieżącym, najpóźniej w dniu poprzedzającym datę wymagalności raty.

 

Wpłata na rachunek kredytu / pożyczki

Spłata zobowiązania w formie gotówkowej jaki i bezgotówkowej  powinna zostać dokonana  na nowy numer rachunku kredytu / pożyczki wskazany w piśmie dotyczącym zmiany numerów tych rachunków, które zostało Państwu przesłane z początkiem września 2018 r.

Spłata produktów kredytowych w złotych jest możliwa bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Santander Bank Polska S.A. prowadzących obsługę gotówkową (z wyłączeniem placówek partnerskich), natomiast spłata produktów kredytowych w walucie obcej może zostać zrealizowana bez opłat w wybranych oddziałach Santander Bank Polska S.A. świadczących obsługę walutową, określonych w dokumencie Lista placówek prowadzących obsługę walutową dostępnej na stronie https://www.santander.pl/przydatne-informacje/placowki-i-bankomaty.

Dodatkowo, w obu przypadkach możliwe jest dokonanie przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej Santander online – pod warunkiem zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej z Santander Bank Polska S.A.

W przypadku spłaty zobowiązania za pośrednictwem dowolnego  innego banku, mogą zostać pobrane dodatkowe opłaty zgodne z taryfą prowizji i opłat danego banku.

Należy pamiętać o dokonaniu wpłaty z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniającym czas potrzebny na przekazanie środków pomiędzy bankami.

 

Spłata poprzez usługę polecenia zapłaty

Produkty kredytowe będą mogły być spłacane również z rachunku w PLN prowadzonego przez inny bank poprzez usługę polecenia zapłaty, która pozwala na cykliczne regulowanie płatności rat kredytu bez konieczności wydawania każdorazowo dyspozycji. Koszt takiej usługi będzie zgodny z taryfą prowizji i opłat banku, w którym jest prowadzone konto.

 

UWAGA: Dla produktów kredytowych pozostających w obsłudze Deutsche Bank Polska S.A. w dalszym ciągu będą obowiązywać tabele kursowe publikowane przez Deutsche Bank Polska S.A. Oznacza to, że w przypadku spłat kredytu / pożyczki w walutach obcych z rachunków w PLN, przewalutowanie następuje po stronie Deutsche Bank Polska S.A.