Waluta kredytu / pożyczki

Przewalutowanie kwoty kredytu to:

 • wyeliminowanie ryzyka walutowego
 • płatność raty w walucie, w której zarabiasz

 Jeśli:

 • chcesz zyskać na zmianie waluty w przypadku obniżenia stóp procentowych
 • pozbyć się ryzyka walutowego
 • osiągnąć dodatkowy zysk zmieniając walutę kredytu (różnica kursowa)
 • zyskać, kiedy kurs waluty kredytu/pożyczki spada w stosunku do złotówki

sprawdź, czy warto przewalutować swój kredyt/pożyczkę.

Zmiana waluty kredytu wpływa m.in. na:

 • oprocentowanie
 • opłaty sądowe związane z uaktualnieniem wpisów hipoteki w księgach wieczystych

Możliwość wnioskowania o zmianę waluty kredytu istnieje przez cały okres trwania umowy kredytowej, ale dopiero po wpisaniu hipoteki do księgi wieczystej.

Zmiana waluty dokonywana jest na tę, w której Klient osiąga główny dochód, przy czym w przypadku dochodu w różnych walutach za główny uznaje się dochód stanowiący więcej niż 50% dochodów gospodarstwa domowego.

Zmiana warunków umowy kredytu wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do umowy.

Jak zmienić walutę kredytu?

 • Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów dostępną w sekcji „Wymagane dokumenty”, pobierz formularze (w tym wniosek o zmianę warunków umowy) i wypełnij je. Zapoznaj się z treścią „Zasad realizacji zmian warunków umów produktów zabezpieczonych hipoteką w Deutsche Bank Polska S.A.” oraz "Informacją o ryzykach związanych ze świadczoną usługą", stanowiących integralny element wniosku o zmianę warunków umowy.

 • Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją wyślij drogą pocztową na adres korespondencyjny Banku:
  Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o zmianę warunków umowy" (zaleca się nadanie listu przesyłką poleconą u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe).

 • Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Bank przygotuje aneks wraz z pozostałymi dokumentami do podpisu. Wirtualny Oddział skontaktuje się Tobą telefonicznie i ustali datę i miejsce podpisania dokumentów (istnieje możliwość zawarcia aneksu zarówno w Centrali Banku jak i w dowolnym innym miejscu na terenie Polski).

O kolejnych etapach procesu będzie Cię telefonicznie informować Wirtualny Oddział.

Zmiana warunków umowy kredytu/pożyczki może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w Tabeli prowizji i opłat.

Dokumenty:

Zmiana waluty kredytu / pożyczki

Uwaga: w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

Zobacz inne rodzaje zmian Zobacz inne rodzaje zmian