Przystąpienie / Odłączenie Współkredytobiorcy

Przystąpienie / Odłączenie Współkredytobiorcy to:

  • odłączenie od długu jednego ze Współkredytobiorców (np. w razie rozwodu/dobrowolnego podziału majątku)
  • przyłączenie od długu osoby spokrewnionej lub niespokrewnionej (np. w razie problemów w spłacie kredytu/pożyczki)

 

Jeżeli:

  • musisz podzielić majątek (np. po rozwodzie lub rozstaniu z osobą, z którą wziąłeś kredyt/pożyczkę)
  • masz problemy ze spłatą (np. z powodu utraty pracy, ciężkiej choroby i innych nieprzewidzianych zdarzeń)

możesz skorzystać z opcji przystąpienia lub odłączenia Współkredytobiorcy.

Odłączenie Współkredytobiorcy od zaciągniętego zobowiązania kredytowego możliwe jest w sytuacji, jeśli Kredytobiorca pozostający przy długu posiada wystarczającą zdolność kredytową. Jeżeli wystąpi niewystarczająca zdolność kredytowa Bank może wymagać dodatkowych zabezpieczeń lub częściowej nadpłaty kredytu.

Przyłączenie Współkredytobiorcy do zaciągniętego zobowiązania kredytowego jest zabiegiem dającym możliwość zwiększenia łącznej zdolności kredytowej. Istnieje możliwość przystąpienia ze współmałżonkiem, partnerem, rodzicem, ale także z osobami niespokrewnionymi. Od chwili dołączenia Współkredytobiorcy do istniejącego zobowiązania kredytowego staje się on za nie w pełni odpowiedzialny na równi z pozostałymi Kredytobiorcami. Przystępujący do kredytu/pożyczki nie musi być współwłaścicielem nieruchomości. Przystępując do zobowiązania kredytowego posiada on te same prawa i obowiązki co pozostali Kredytobiorcy stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Możliwość zawnioskowania o dołączenie lub odłączenie Współkredytobiorcy istnieje w każdej chwili trwania umowy. Zarówno w przypadku odłączenia jak i dołączenia Współkredytobiorcy do zobowiązania kredytowego, istnieje konieczność ustalenia zdolności kredytowej w nowych okolicznościach. 

Zmiana warunków umowy kredytu wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do umowy.

Jak zmienić Współkredytobiorcę?

  • Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów dostępną w sekcji „Wymagane dokumenty”, pobierz formularze (w tym wniosek o zmianę warunków umowy) i wypełnij je. Zapoznaj się z treścią „Zasad realizacji zmian warunków umów produktów zabezpieczonych hipoteką w Deutsche Bank Polska S.A.” oraz "Informacją o ryzykach związanych ze świadczoną usługą", stanowiących integralny element wniosku o zmianę warunków umowy.

  • Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją wyślij drogą pocztową na adres korespondencyjny Banku:

    Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o zmianę warunków umowy" (zaleca się nadanie listu przesyłką poleconą u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe).

  • Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Bank przygotuje aneks wraz z pozostałymi dokumentami do podpisu. Wirtualny Oddział skontaktuje się Tobą telefonicznie i ustali datę i miejsce podpisania dokumentów (istnieje możliwość zawarcia aneksu zarówno w Centrali Banku jak i w dowolnym innym miejscu na terenie Polski).

O kolejnych etapach procesu będzie Cię telefonicznie informować Wirtualny Oddział.

Zmiana warunków umowy kredytu/pożyczki może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w Tabeli prowizji i opłat.

Dokumenty:

Przystąpienie współkredytobiorcy do długu

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może zażądać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Odłączenie współkredytobiorcy od długu

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może zażądać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

Zobacz inne rodzaje zmian Zobacz inne rodzaje zmian