Wymagane dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem - lista uproszczona

Show content of Umowa o pracę na czas nieokreślony

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej
 • Staż w aktualnym miejscu pracy – min. 3 miesięcy.
 • Umowa nie jest zawarta na okres próbny.
Wymagana dokumentacja
Dodatkowo, jeśli okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy jest krótszy niż 12 miesięcy:
 • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia od poprzedniego pracodawcy za brakujący okres (kopia)
Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

Show content of Umowa o pracę na czas określony

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej
 • Staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy.
 • Umowa nie jest zawarta na okres próbny.
Wymagana dokumentacja
Dodatkowo, jeśli okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy jest krótszy niż 12 miesięcy:
 • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia od poprzedniego pracodawcy za brakujący okres (kopia)
Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

Show content of Mianowanie / powołanie

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej
 • Staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy
Wymagana dokumentacja
Dodatkowo, jeśli okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy jest krótszy niż 12 miesięcy:
 • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia od poprzedniego pracodawcy za brakujący okres (kopia)
Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

Show content of Emerytura / renta

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

 • świadczenie przyznane na czas nieokreślony lub okres świadczenia co najmniej równy okresowi kredytowania, świadczenie nie może podlegać cofnięciu, zawieszeniu lub ograniczeniu

Wymagana dokumentacja

Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

Show content of Wynajem nieruchomości – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

 • nieruchomość wynajmowana przez okres min. 6 miesięcy
 • dochody z wynajmu muszą być wykazywane w deklaracjach podatkowych Klienta
 • w analizie dochodów uwzględnia się koszty, które ponosi właściciel nieruchomości

Wymagana dokumentacja

 • roczna deklaracja PIT za ostatni rok podatkowy (kopia)
 • informacja o numerze KW wynajmowanej nieruchomości lub inny dokument stwierdzający prawo własności do nieruchomości (akt notarialny, orzeczenie o nabyciu spadku itp.) (kopia)
 • potwierdzenia przelewów z tytułu najmu za okres 12 miesięcy (kopia)
 • oświadczenie - dodatkowe dane dochodowe (oryginał – druk DB)

Dodatkowo, jeśli obecnie obowiązująca umowa najmu została zawarta mniej niż 12 miesięcy temu:

 • potwierdzenia przelewów środków z tytułu najmu za brakujący okres ostatnich 12 miesięcy (kopia)

Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

Show content of Działalność gospodarcza – opodatkowana na zasadach ogólnych (pełna księgowość, książka przychodów i rozchodów)

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

 • Okres prowadzenia działalności w tej samej branży - min. 2 lata

Wymagana dokumentacja

 • podsumowanie książki przychodów i rozchodów za ostatnie 12 miesięcy lub bilans oraz rachunek zysków i strat obejmujący ostatnie 12 miesięcy (oryginał)
 • roczna deklaracja PIT za ostatnie 2 lata (kopia)
 • w przypadku, gdy wniosek składany jest przed 30 kwietnia i Klient nie złożył do US deklaracji PIT za ubiegły rok należy przedłożyć podsumowanie książki przychodów i rozchodów lub bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni (oryginał)
 • oświadczenie - dodatkowe dane dochodowe (oryginał – druk DB)

Show content of Wynajem nieruchomości – prowadzonej jako działalność gospodarcza

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

 • Okres prowadzenia działalności w tej samej branży - min. 2 lata

Wymagana dokumentacja

 • podsumowanie książki przychodów i rozchodów za ostatnie 12 miesięcy lub bilans oraz rachunek zysków i strat obejmujący ostatnie 12 miesięcy (oryginał)
 • roczna deklaracja PIT za ostatnie 2 lata (kopia)
 • w przypadku, gdy wniosek składany jest przed 30 kwietnia i Klient nie złożył do US deklaracji PIT za ubiegły rok należy przedłożyć podsumowanie książki przychodów i rozchodów lub bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni (oryginał)
 • informacja o numerze KW wynajmowanej nieruchomości lub inny dokument stwierdzający prawo własności do nieruchomości (akt notarialny, orzeczenie o nabyciu spadku itp.) (kopia)
 • oświadczenie - dodatkowe dane dochodowe (oryginał – druk DB)

Dodatkowo, jeśli obecnie obowiązująca umowa najmu została zawarta mniej niż 12 miesięcy temu:

 • potwierdzenia przelewów środków z tytułu najmu za brakujący okres ostatnich 12 miesięcy (kopia)

Show content of Umowa cywilnoprawna (zlecenie / o dzieło / kontrakt managerski)

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

 • dochody uzyskiwane od min. 12 miesięcy – jeśli jest to podstawowe źródło przychodów lub od min. 6 m-cy – jeśli jest to dodatkowe źródło przychodów (lub udokumentowane zostanie wcześniejsze doświadczenie w branży)
 • charakter pracy nie uległ zmianie w badanym okresie
 • występowanie dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym
 • pomniejszenie kwoty przychodu o koszty uzyskania
 • dochody uzyskiwane przez okres krótszy niż 12 miesięcy nie mogą wykazywać istotnych wahań w poszczególnych miesiącach (akceptowalna jest różnica w dochodach nie wyższa niż 30%)

Wymagana dokumentacja

Dodatkowo, w przypadku dochodów uzyskiwanych przez okres krótszy niż 12 miesięcy (za wyjątkiem przypadku, gdy jest to dodatkowe źródło dochodu), Klient zobowiązany jest udokumentować wcześniejsze doświadczenie zawodowe w branży, w której aktualnie uzyskuje dochód poprzez dostarczenie potwierdzenia przelewów wynagrodzenia za brakujący okres (kopia)

Show content of Kontrakty marynarskie

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

 • Minimalny okres uzyskiwania dochodów ‒ 12 miesięcy (w przypadku znacznych wahań dochodu, zalecany jest dłuższy okres zatrudnienia)

Wymagana dokumentacja

Show content of Dywidendy z tytułu posiadania udziałów w spółkach z o.o. lub spółkach akcyjnych

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

 • dochody uzyskiwane nie rzadziej niż raz do roku;
 • do analizy przyjmowana jest wartość powtarzalna dochodów

Wymagana dokumentacja

Show content of Umowa o pracę zawarta z podmiotem, w którym Kredytobiorca jest jedynym lub dominującym udziałowcem (ponad 50%)

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

 • staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy

Wymagana dokumentacja

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za okres ostatnich 12 miesięcy (oryginał – druk DB) lub
 • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia za okres 12 miesięcy (kopia) oraz oświadczenie - dodatkowe dane dochodowe (oryginał – druk DB)

Dodatkowo, jeśli okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy jest krótszy niż 12 miesięcy:

 • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia od poprzedniego pracodawcy za brakujący okres (kopia)

Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

Show content of Umowa o pracę zawarta z podmiotem, w którym Kredytobiorca jest dominującym udziałowcem (udziały na poziomie ≥ 20% i ≤ 50%)

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

 • staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy

Wymagana dokumentacja

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za okres ostatnich 12 miesięcy (oryginał – druk DB) lub
 • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia za okres 12 miesięcy (kopia) oraz oświadczenie - dodatkowe dane dochodowe (oryginał – druk DB)

Dodatkowo, jeśli okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy jest krótszy niż 12 miesięcy:

 • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia od poprzedniego pracodawcy za brakujący okres (kopia)

Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

Show content of Zatrudnienie w firmie rodzinnej

Firma rodzinna – firma, w której co najmniej 51% udziałów należy do rodziny Kredytobiorcy lub ludzi z nim spokrewnionych; członkowie rodziny Kredytobiorcy stanowią większość w zarządzie lub są jej właścicielami i na co dzień zajmują się jej zarządzaniem. Rodzina lub też osoby spokrewnione z Kredytobiorcą to zstępni, wstępni, mąż, żona, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie Kredytobiorcy.

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

 • staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy
 • dochód udokumentowany wpływami na rachunek,
 • występowanie dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym
 • wysokość dochodu adekwatna do wykonywanego stanowiska

Wymagana dokumentacja

Dodatkowo, jeśli okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy jest krótszy niż 12 miesięcy:
 • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia od poprzedniego pracodawcy za brakujący okres (kopia)
Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

Show content of Obcokrajowiec uzyskujący dochody w Polsce

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

 • wymagania zgodne z listą dla odpowiedniego źródła dochodu

Wymagana dokumentacja

Dodatkowo, jeśli okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy jest krótszy niż 12 miesięcy:

 • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia od poprzedniego pracodawcy za brakujący okres (kopia)

Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

Show content of Dochody uzyskiwane poza granicami Polski

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

 • wymagania zgodne z listą dla odpowiedniego źródła dochodu
 • staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy

Wymagana dokumentacja

Dodatkowo, jeśli okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy jest krótszy niż 12 miesięcy:

 • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia od poprzedniego pracodawcy za brakujący okres (kopia)

Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

Show content of Umowa o pracę w Niemczech

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

 • staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy

Wymagana dokumentacja

Dodatkowo, jeśli okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy jest krótszy niż 12 miesięcy:

 • potwierdzenia przelewów z tytułu wynagrodzenia od poprzedniego pracodawcy za brakujący okres (kopia)

Uwaga: Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił formę uzyskiwania dochodów, należy dodatkowo udokumentować źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów za okres ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z odpowiednią listą wymaganych dokumentów.

Show content of Działalność gospodarcza w Niemczech

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

 • działalność gospodarcza prowadzona min. 3 lata – w przypadku krótszych okresów wymagany business plan sporządzony przez „IHK” lub firmę doradztwa podatkowego

Wymagana dokumentacja

 • zwrotna deklaracja podatkowa - „Steuerbescheid” (Bescheid) za dwa pełne lata podatkowe (kopia)
 • Bilans za ostatnie 3 lata podatkowe (kopia)
 • aktualna informacja o bieżącej działalności gospodarczej – tzw. BWA (kopia)
 • deklaracja z US – „Vorauszahlungsbescheid” (kopia)
 • „Anmeldung/ Gewerbeschein“ – dokumenty rejestrowe w przypadku działalności gospodarczej (kopia)
 • Handels Register – rejestr handlowy (jeśli firma posiada) (kopia)
 • umowa spółki (jeśli zasadne) (kopia)
 • opinia bankowa o rachunkach firmowych i zobowiązaniach kredytowych (jeśli występują) (kopia)

W razie ewentualnych pytań uprzejmie prosimy o kontakt poprzez: