Aktualności January 13, 2023

Formy wsparcia dla Kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

Przypominamy, że w Deutsche Bank Polska S.A. można skorzystać z różnych form wsparcia w zakresie spłaty kredytu/ pożyczki mieszkaniowego/ej, m.in.:

 1. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK).

  Wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców przeznaczone jest dla kredytobiorców, w przypadku których w dniu złożenia wniosku występuje minimum jedna z poniższych przesłanek:

  a) co najmniej jeden kredytobiorca posiada status bezrobotnego, lub
  b) miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego stanowią więcej niż 50% dochodu gospodarstwa domowego, lub
  c) miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza dwukrotnie podwyższonych, wynikających z ustawy o pomocy społecznej kwot dochodów na jednego członka rodziny lub na osobę samotnie gospodarującą. 

  Wsparcie polega na przekazywaniu środków pieniężnych na dofinansowanie spłat rat kredytu w maksymalnej wysokości 2 000 zł miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszkanie, a uzyskana kwota sprzedaży nie pokrywa całego kredytu hipotecznego – kwota możliwej do uzyskania pożyczki na spłatę zadłużenia nie może być wyższa niż 72 000 zł i jest przekazywana jednorazowo. Przyznaną kwotę wsparcia należy zwrócić po 2 latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub wypłaty kwoty pożyczki na spłatę zadłużenia, w miesięcznych, nieoprocentowanych 144 ratach.

  Wsparcie nie może zostać przyznane osobie, która jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego niż stanowiący przedmiot kredytowania lub była nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

  Możliwość pozyskania wsparcia wynika z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1925 z późn. zm.).

  Wniosek o udzielenie wsparcia
   należy złożyć w Deutsche Bank Polska S.A.

  Szczegółowe warunki uzyskania pomocy opisane są tutaj.


 2. Wakacje kredytowe

  Wakacje kredytowe mogą obejmować nie więcej niż 6 rat kapitałowo-odsetkowych w całym okresie kredytowania, przy czym zawieszana jest część kapitałowa raty kapitałowo-odsetkowej. Istnieje możliwość zawieszenia spłaty minimum jednej raty kapitałowej, ale nie więcej niż 3 kolejno następujących po sobie rat kapitałowych. W okresie wakacji kredytowych raty kapitałowo-odsetkowe kredytu naliczane są w systemie rat malejących, przy czym wysokość raty kapitałowej wynosi 0. Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych dotyczy wyłącznie kredytu mieszkaniowego.

  W celu otrzymania wakacji kredytowych należy złożyć wniosek.

  Szczegółowe warunki skorzystania z wakacji kredytowych opisane są tutaj.

 3. Ustawowe zawieszenie spłaty kredytu / pożyczki

  Zawieszenie spłaty kredytu/pożyczki możliwe jest na wniosek Klienta od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom tj. od 29 lipca 2022 roku i przysługuje Kredytobiorcom, którzy są stroną zobowiązania udzielonego w walucie PLN, zabezpieczonego hipotecznie, zawartego przed 1 lipca 2022 r., w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, z terminem spłaty późniejszym niż 31 grudnia 2022 r.

  W celu zawnioskowania o zawieszenie spłaty kredytu/ pożyczki należy wypełnić wniosek.

  Szczegółowe warunki skorzystania z ustawowego zawieszenia spłaty kredytu/ pożyczki opisane są tutaj.

  Więcej informacji o możliwych formach wsparcia w przypadku problemów ze spłatą kredytu/ pożyczki znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.