Wakacje kredytowe

Złóż ten wniosek online

Wakacje kredytowe to:

 • wstrzymanie, na wniosek Kredytobiorcy i za zgodą Banku, płatności raty kapitałowej kredytu mieszkaniowego, podczas gdy część odsetkowa raty jest nadal spłacana w terminach wynikających z harmonogramu.

Show content of Warunki i wymagania

 • maksymalny okres wakacji kredytowych to 6 miesięcy w całym okresie kredytowania, jednorazowo nie więcej niż 3 raty;
 • z wakacji kredytowych można skorzystać po raz pierwszy po spłacie pierwszych 12-tu rat kredytu;
 • kolejne wakacje mogą zostać udzielone, jeśli od zakończenia poprzednich Klient spłacił 12 rat kapitałowo-odsetkowych;
 • warunkiem wydania pozytywnej decyzji o przyznaniu wakacji kredytowych jest terminowe i regularne spłacanie kredytu w okresie ostatnich 12-tu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz brak zaległości w spłacie w momencie uruchomienia wakacji kredytowych;
 • wakacje kredytowe nie mogą być udzielone w okresie, w którym Kredytobiorca uzyskuje wsparcie na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 r., a także w okresie, w którym przypada do spłaty kolejne 12 rat po zakończeniu uzyskiwania ww. wsparcia;
 • w okresie wakacji kredytowych raty naliczane są w systemie rat malejących;
 • wniosek o wakacje kredytowe powinien być podpisany przez wszystkich Kredytobiorców podpisem zgodnym ze wzorem złożonym w banku;
 • skorzystanie z wakacji kredytowych nie wymaga podpisania aneksu do umowy.

Show content of Złożenie i rozpatrzenie wniosku:

elektronicznie poprzez formularz www:

 • pobierz Wniosek o wakacje kredytowe, wydrukuj go i wypełnij;
 • wniosek powinni podpisać wszyscy Kredytobiorcy;
 • formularzu www wybierz Rodzaj „Wniosek o zmianę warunków umowy", kategoria "Wakacje kredytowe” i uzupełnij pozostałe wymagane dane;
 • gotowy dokument załącz do formularza w formie załącznika.

listownie:  

          Uwaga! Wniosek wymaga podpisu wszystkich Kredytobiorców

 • wyślij dokumenty w oryginale z dopiskiem „Wniosek o zmianę warunków umowy” drogą pocztową na adres korespondencyjny Banku:Deutsche Bank Polska S.A.,

  al. Armii Ludowej 26,
  00-609 Warszawa (zaleca się nadanie listu przesyłką poleconą u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe).

Wnioski o wakacje kredytowe złożone w danym miesiącu* są realizowane od raty przypadającej w miesiącu następującym po kolejnym miesiącu kalendarzowym, w którym został złożony wniosek o wakacje kredytowe - czyli np. jeśli wniosek zostanie złożony w styczniu, zawieszenie raty kapitałowej nastąpi od raty wymaganej do spłaty w marcu danego roku;

W przypadku wniosków o wakacje kredytowe składanych drogą elektroniczną poprzez formularz www, istnieje możliwość zastosowania odstępstwa od niniejszej zasady. Aby zrealizować wniosek o wakacje kredytowe od najbliższej wymagalnej raty, należy w sekcji II. pkt 2. wniosku składanego przez formularz zaznaczyć odpowiedni checkbox. Warunkiem realizacji odstępstwa jest złożenie wniosku do 15. dnia miesiąca poprzedzającego datę wymagalności najbliższej raty kredytu.
Nie ma możliwości zawnioskowania o opisane powyżej odstępstwo w przypadku wniosków złożonych listownie.

Po rozpatrzeniu Twojego wniosku, Bank pisemnie przekaże Ci informacje dotyczące udzielenia wakacji kredytowych lub odrzucenia wniosku.

*W przypadku przesyłki listownej w rozumieniu daty nadania przesyłki.

Złóż wniosek o wakacje kredytowe przez formularz www Złóż wniosek o wakacje kredytowe przez formularz www

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

Zobacz inne rodzaje zmian Zobacz inne rodzaje zmian