Wakacje kredytowe

Złóż ten wniosek online

Wakacje kredytowe to:

 • wstrzymanie, na wniosek Kredytobiorcy i za zgodą Banku, płatności raty kapitałowej kredytu mieszkaniowego, podczas gdy część odsetkowa raty jest nadal spłacana w terminach wynikających z harmonogramu.

Show content of Warunki i wymagania

 • maksymalny okres wakacji kredytowych to 6 miesięcy w całym okresie kredytowania, jednorazowo nie więcej niż 3 raty;
 • z wakacji kredytowych można skorzystać po raz pierwszy po spłacie pierwszych 12-tu rat kredytu;
 • kolejne wakacje mogą zostać udzielone, jeśli od zakończenia poprzednich Klient spłacił 12 rat kapitałowo-odsetkowych;
 • warunkiem wydania pozytywnej decyzji o przyznaniu wakacji kredytowych jest terminowe i regularne spłacanie kredytu w okresie ostatnich 12-tu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz brak zaległości w spłacie w momencie uruchomienia wakacji kredytowych;
 • wakacje kredytowe nie mogą być udzielone w okresie, w którym Kredytobiorca uzyskuje wsparcie na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 r., a także w okresie, w którym przypada do spłaty kolejne 12 rat po zakończeniu uzyskiwania ww. wsparcia;
 • w okresie wakacji kredytowych raty naliczane są w systemie rat malejących;
 • wniosek o wakacje kredytowe powinien być podpisany przez wszystkich Kredytobiorców podpisem zgodnym ze wzorem złożonym w banku;
 • skorzystanie z wakacji kredytowych nie wymaga podpisania aneksu do umowy.

Show content of Złożenie i rozpatrzenie wniosku:

elektronicznie poprzez formularz www:

 • pobierz Wniosek o wakacje kredytowe, wydrukuj go i wypełnij;
 • wniosek powinni podpisać wszyscy Kredytobiorcy;
 • formularzu www wybierz Rodzaj „Wniosek o zmianę warunków umowy", kategoria "Wakacje kredytowe” i uzupełnij pozostałe wymagane dane;
 • gotowy dokument załącz do formularza w formie załącznika.

listownie:  

          Uwaga! Wniosek wymaga podpisu wszystkich Kredytobiorców

 • wyślij dokumenty w oryginale z dopiskiem „Wniosek o zmianę warunków umowy” drogą pocztową na adres korespondencyjny Banku:Deutsche Bank Polska S.A.,

  al. Armii Ludowej 26,
  00-609 Warszawa (zaleca się nadanie listu przesyłką poleconą u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe).

Wnioski o wakacje kredytowe złożone w danym miesiącu* są realizowane od raty przypadającej w miesiącu następującym po kolejnym miesiącu kalendarzowym, w którym został złożony wniosek o wakacje kredytowe - czyli np. jeśli wniosek zostanie złożony w styczniu, zawieszenie raty kapitałowej nastąpi od raty wymaganej do spłaty w marcu danego roku;

Po rozpatrzeniu Twojego wniosku, Bank pisemnie przekaże Ci informacje dotyczące udzielenia wakacji kredytowych lub odrzucenia wniosku.

*W przypadku przesyłki listownej w rozumieniu daty nadania przesyłki.

Złóż wniosek o wakacje kredytowe przez formularz www Złóż wniosek o wakacje kredytowe przez formularz www

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

Zobacz inne rodzaje zmian Zobacz inne rodzaje zmian