Ustawowe zawieszenie umowy kredytowej

ROZWIĄZANIE NIEAKTUALNE (obowiązywało do 29.07.2022 r.)
Dostępne rozwiązania: Wakacje kredytowe lub Ustawowe zawieszenie spłaty kredytu/pożyczki w PLN

Show content of Informacje ogólne

Zawieszenie wykonania umowy możliwe jest na wniosek Klienta od dnia wejścia w życie Ustawy (o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19), tj. od 24 czerwca 2020 r. i  przysługuje  Kredytobiorcom, którzy po 13 marca 2020 r., utracili pracę lub inne główne źródło  dochodu.

W przypadku Deutsche Bank Polska dotyczy to osób, które spłacają kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne oraz pożyczki hipoteczne i konsumpcyjne zabezpieczone hipoteką. Z rozwiązania mogą skorzystać również Klienci, którym wcześniej zostało udzielone zawieszenie rat na 3 lub 6 miesięcy w związku z pandemią SARS-CoV-2.

Show content of Warunki i wymagania

 • Zawieszenie wykonania umowy przysługuje Kredytobiorcom, którzy po 13 marca 2020 r., utracili pracę lub inne główne źródło dochodu i złożą stosowne oświadczenie we wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Jeśli stroną umowy jest więcej niż jeden Kredytobiorca, powyższy warunek będzie spełniony w przypadku utraty pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.
 • Zawieszeniem wykonania umowy mogą zostać objęte:

  1. umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
  2. umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027), albo
  3. umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – jeżeli Kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
  Jeżeli Kredytobiorca jest stroną w Deutsche Bank Polska S.A. więcej niż jednej umowy, o której mowa powyżej, tj. albo umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027 z Deutsche Bank Polska S.A.), albo umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – jeżeli Kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawieszeniem wykonania umowy może zostać objęta tylko jedna z tych umów.
 • Zawieszenie wykonania umowy może zostać zrealizowane na pisemny wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy (Klienta indywidualnego). Wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegną automatycznemu przedłużeniu o okres, na który nastąpiło zawieszenie wykonania umowy.
 • Możliwość zawieszenia wykonania umowy dotyczy wszystkich produktów hipotecznych obsługiwanych przez Bank dla Klientów indywidualnych: kredytu mieszkaniowego, kredytu konsolidacyjnego, pożyczki hipotecznej oraz pożyczki konsumpcyjnej zabezpieczonej hipotecznie.
 • Wniosek o zawieszenie wykonania umowy musi zostać podpisany przez wszystkich Kredytobiorców/Pożyczkobiorców, podpisem zgodnym ze wzorem złożonym w Banku. Oświadczenie o utracie pracy/ głównego źródła dochodu stanowiące integralną część wniosku powinno być wypełnione przez Kredytobiorcę/Kredytobiorców, którzy utracili pracę/główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r.
 • Skorzystanie z zawieszenia wykonania umowy nie wymaga podpisania aneksu do umowy i nie wiąże się z opłatą za rozpatrzenie wniosku.
 • Zawieszenie wykonania umowy nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania składek ubezpieczenia.

Show content of Złożenie i rozpatrzenie wniosku

1) elektronicznie (e-mail):

 • pobierz Wniosek o zawieszenie wykonania umowy wydrukuj go i wypełnij;
 • wniosek powinni podpisać wszyscy Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy. Jeśli złożenie podpisu przez wszystkich Kredytobiorców / Pożyczkobiorców na jednym dokumencie nie jest możliwe, dopuszczalne jest, aby Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy złożyli podpisy na osobnych drukach, pod warunkiem, że wszystkie zostaną dołączone w formie skanu do jednej sprawy składanej za pośrednictwem e-maila;
 • w tytule e-maila wpisz „Zawieszenie wykonania umowy”;
 • zeskanuj dokument albo zrób jego zdjęcie;
 • gotowy dokument/y załącz do e-maila w formie załącznika/ów;
 • wyślij e-mail na adres: wirtualny.oddzial@db.com

2) papierowo (pocztą)

 • pobierz Wniosek o zawieszenie wykonania umowy wydrukuj go i wypełnij;
 • wniosek powinni podpisać wszyscy Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy. Jeśli złożenie podpisu przez wszystkich Kredytobiorców / Pożyczkobiorców na jednym dokumencie nie jest możliwe, dopuszczalne jest, aby Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy złożyli podpisy na osobnych drukach, pod warunkiem, że wszystkie zostaną dołączone do jednej przesyłki;
 • przesyłkę zaadresuj na adres korespondencyjny Banku:
  Wirtualny Oddział;
  Deutsche Bank Polska S.A.
  al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
  z dopiskiem „Zawieszenie wykonania umowy”

Wnioski złożone innym kanałem komunikacji nie będą rozpatrywane z uwagi na niezachowanie kryterium trwałego nośnika wymaganego Ustawą.

Jeśli wniosek jest niekompletny, tj. druk bankowy zawiera błędy lub braki, nie zostanie on rozpatrzony. Bank poinformuje Klienta drogą e-mailową o nieprzyjęciu wniosku do realizacji.

Show content of Czas realizacji rozwiązania

 • Zawieszenie wykonania umowy kredytu następuje z mocy prawa z chwilą doręczenia Bankowi przez Kredytobiorcę wypełnionego wniosku. Wnioski, które wpłyną do Banku po godzinie 17.00 lub w dni wolne od pracy, będą rejestrowane z datą wpływu w kolejnym dniu roboczym. Oznacza to, że zawieszenie wykonania umowy będzie skuteczne od dnia rejestracji wniosku w Banku.
 • Po rozpatrzeniu Twojego wniosku, Bank przekaże Ci drogą e-mailową informacje dotyczące udzielenia zawieszenia wykonania umowy lub odrzucenia wniosku w ciągu 14 dni od daty jego rejestracji;

Show content of Okres obowiązywania rozwiązania

Ustawa nie precyzuje terminu obowiązywania przepisów dotyczących zawieszenia wykonania umowy.

Show content of Rezygnacja z zawieszenia wykonania umowy

Po złożeniu wniosku o zawieszenie wykonania umowy, masz prawo złożyć dyspozycję rezygnacji z zawieszenia wykonania umowy.

Jeśli chcesz zrezygnować z zawieszenia wykonania umowy:

 • pobierz druk Dyspozycji rezygnacji z zawieszenia wykonania umowy , wydrukuj go, zapoznaj się z treścią i wypełnij
 • dyspozycję powinni podpisać wszyscy Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy, podpisem zgodnym z wzorem złożonym w Banku. Jeśli złożenie podpisu przez wszystkich Kredytobiorców / Pożyczkobiorców na jednym dokumencie nie jest możliwe, dopuszczalne jest, aby Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy złożyli podpisy na osobnych drukach, pod warunkiem, że wszystkie dokumenty zostaną dostarczone do Banku jedną wiadomością e-mail
 • zeskanuj dokument albo zrób zdjęcie
 • gotowy dokument załącz do wiadomości e-mail. Zatytułuj maila „Rezygnacja z zawieszenia wykonania umowy”
 • wyślij dokument na adres: wirtualny.oddzial@db.com

Ważne informacje:

 • rezygnacja z zawieszenia możliwa jest wyłącznie względem tych rat, co do których nie nadszedł jeszcze termin ich pierwotnej wymagalności (tj. termin płatności obowiązujący przed zawieszeniem)
 • rezygnacja z zawieszenia wykonania umowy może zostać zrealizowana względem najbliższej raty (według harmonogramu spłat obowiązującego przed zawieszeniem), pod warunkiem, że prawidłowo wypełniony i podpisany druk dyspozycji wpłynie do Banku z odpowiednim wyprzedzeniem (przynajmniej 2 dni robocze przed pierwotnym terminem wymagalności raty)
 • na skutek rezygnacji z zawieszenia wykonania umowy, przywróceniu ulega poprzednio obowiązujący harmonogram spłat, przy czym:

  - jeżeli w okresie dotychczasowego zawieszenia miała miejsce zmiana harmonogramu wynikająca z Umowy Kredytu/Pożyczki (np. ze zmiany oprocentowania) – będzie miała ona wpływ na wysokość rat do spłaty i zmianę poprzednio obowiązującego harmonogramu;
  - rezygnacja z zawieszenia wykonania umowy jest realizowana w terminie do 2 dni roboczych od daty wpływu do Banku. Oznacza to, że od dnia realizacji rezygnacji z zawieszenia umowy przywrócone zostaje naliczanie odsetek i innych opłat wymaganych Umową, a harmonogram ulega skróceniu o ilość rat, które były objęte zawieszeniem wykonania umowy jednak ich termin nie upłynął do dnia realizacji dyspozycji rezygnacji z zawieszenia wykonania umowy. W takim przypadku poprzednio obowiązujący harmonogram ulega zmianie.

 • w chwili zakończenia okresu zawieszenia, wznowione zostanie wykonanie czynności, których realizacja została uprzednio wstrzymana na okres zawieszenia, tj.: 

  - spłata rat kredytu/pożyczki;
  - wcześniejsza częściowa spłata kredytu/ pożyczki (jeśli dotyczy);
  - naliczanie odsetek umownych i karnych;
  - monitoring warunków określonych w umowie, związanych z realizacją zabezpieczeń;
  - monitoring utrzymywania ubezpieczenia na życie, mającego wpływ na wysokość marży kredytu/pożyczki (jeśli dotyczy);
  - bieg wypowiedzenia umowy (jeśli dotyczy);
  - wysyłka powiadomień kwartalnych/miesięcznych.

 • Informacja o aktualnej wysokości rat zostanie przekazana w piśmie wysłanym przez Bank na adres do korespondencji wskazany w Banku, a także będzie dostępna w db hipoNET w zakładce „Kredyty” > „Harmonogram spłat” od dnia następującego po dacie zakończenia skróconego okresu zawieszenia wykonania umowy

Show content of Najczęściej zadawane pytania

1. Co oznacza zawieszenie wykonania umowy w myśl Ustawy?

Zawieszenie wykonania umowy oznacza, że Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytowej, tj. spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Wyjątkiem są opłaty z  tytułu ubezpieczeń powiązanych umową. Wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegną automatycznemu przedłużeniu o okres, na który nastąpiło zawieszenie spłaty. Do realizacji zawieszenia nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy kredytu.

2. Jakie umowy podlegają zawieszeniu ?  

Umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
Umowy o  kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
Umowy o  kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo Bankowe.
 

3. Od kiedy można zawieszać umowę?

Zawieszenie wykonania umowy możliwe jest od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. od 24 czerwca 2020 r. 

4. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o zawieszenie mojej umowy?

Kredytobiorca  zobowiązany  jest  złożyć wniosek o zawieszenie  wykonywania umowy na  trwałym nośniku, którym może  być  w  rozumieniu Banku  mail lub poczta. Wniosek wraz z oświadczeniem zawartym we  wniosku o utracie pracy/głównego źródła dochodu należy pobrać ze strony internetowej Banku, wydrukować,  wypełnić i podpisać zgodnie ze wzorem złożonym w Banku, a następnie jego skan albo zdjęcie przesłać na adres: wirtualny.oddzial@db.com.
Wypełniony i podpisany wniosek można też przesłać pocztą na adres: Wirtualny Oddział; Deutsche Bank Polska S.A. al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

Wnioski złożone innym kanałem komunikacji nie będą rozpatrywane z uwagi na niezachowanie kryterium trwałego nośnika wymaganego Ustawą. 

5. Czy mogę złożyć wniosek o zawieszenie umowy w formie pisma odręcznego?

Wniosek o zawieszenie umowy może zostać wysłany do Banku w formie pisma odręcznego, pod warunkiem że dokument będzie zawierał elementy określone w Ustawie. Zachęcamy jednak do składania wniosku na druku przygotowanym przez Bank.

Obowiązkowe elementy wniosku: 

 1. oznaczenie Kredytobiorcy – co najmniej Imię i nazwisko oraz nr PESEL lub rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości; należy podać dane wszystkich Kredytobiorców widniejących na umowie kredytu; 
 2. oznaczenie Kredytodawcy – wskazanie, że wniosek dotyczy umowy zawartej z Deutsche Bank Polska S.A. (lub bankiem, którego następcą prawnym jest Deutsche Bank Polska S.A.);
 3. oznaczenie umowy – co najmniej nr umowy kredytu/pożyczki, której dotyczy wniosek;
 4. wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia umowy – wyrażone w miesiącach lub ratach kredytu/pożyczki;
 5. oświadczenie Kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu – oświadczenie powinno być złożone przynajmniej przez jednego Kredytobiorcę. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Wniosek powinien zostać podpisany przez wszystkich Współkredytobiorców/Współpożyczkobiorców zgodnie ze wzorem złożonym na dostępnej w Banku Karcie Danych lub na jednej z trzech zawartych ostatnio umów z Bankiem. 

6. Jakich opłat będę musiał dokonywać, gdy moja umowa będzie zawieszona?

W okresie  zawieszenia wykonywania  umowy, Kredytobiorca  nie jest zobowiązany do dokonywania  płatności  wynikających z  umowy, tj. spłaty rat kapitałowo- odsetkowych,  z  wyjątkiem opłat z  tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami tj. ubezpieczenia  nieruchomości, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na wypadek utraty źródła dochodów. Wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegną automatycznemu przedłużeniu o okres, na który nastąpiło zawieszenie spłaty. Aneks do umowy nie jest wymagany.

7. Czy zawieszenie umowy wydłuży mi okres kredytowania?

Zgodnie z Ustawą, okres zawieszenia  umowy  nie jest  traktowany  jako okres  kredytowania. Okres kredytowania oraz  wszystkie inne  terminy przewidziane  w umowie ulegają przedłużeniu  o  okres  zawieszenia  wykonywania  umowy. Oznacza to, że data ostatecznej spłaty kredytu ulegnie przesunięciu o tyle miesięcy, ile trwać będzie zawieszenie umowy, tj. nie dłużej niż 3 miesiące. Analogicznie, o okres trwania zawieszenia zostanie przedłużony okres obowiązywania zabezpieczeń kredytu (w tym hipoteki).

8. Czy za zawieszenie umowy będą naliczane odsetki tak jak za okres zawieszania rat?

W okresie  zawieszenia wykonywania  umowy  nie  są  naliczane odsetki  ani pobierane  opłaty związane z zawieszeniem umowy kredytu, inne  niż  tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu/pożyczki.

9. Do kiedy można złożyć wniosek o zawieszenie umowy?

Ustawa nie precyzuje terminu obowiązywania przepisów dotyczących zawieszenia umowy. 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

Zobacz inne rodzaje zmian Zobacz inne rodzaje zmian