Zawieszenie rat

ROZWIĄZANIE NIEAKTUALNE (obowiązywało do 30.09.2020 r.)
Dostępne rozwiązania: Wakacje kredytowe lub Ustawowe zawieszenie umowy kredytowej

Show content of Informacje ogólne

Zawieszenie rat kredytowych to wstrzymanie, na wniosek Kredytobiorcy i za zgodą Banku, płatności przyszłej raty kapitałowo-odsetkowej Kredytu albo Pożyczki

Zawieszenie przyszłych rat kapitałowo-odsetkowych na poniższych zasadach dostępne jest w ramach Kredytu Mieszkaniowego, Kredytu Konsolidacyjnego, Pożyczki Hipotecznej, Pożyczki Konsumpcyjnej zabezpieczonej hipoteką.

Rozwiązanie będzie dostępne dla wniosków przeprocesowanych przez Bank najpóźniej do 30 września 2020 r. Prosimy o składanie ich z odpowiednim, minimum kilkudniowym wyprzedzeniem.

Przypominamy, że wszystkie opisane poniżej rozwiązania polegają na odsunięciu w czasie płatności z tytułu rat kredytowych i oznaczają zwiększenie łącznego kosztu obsługi zobowiązania. Prosimy zwrócić na to uwagę przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z zawieszenia rat.

Klienci, którzy skorzystali już wcześniej z 3-miesięcznego zawieszenia rat, udostępnionego przez Bank w związku z pandemią SARS-CoV-2, będą mogli przedłużyć je o kolejne 3 miesiące na podstawie nowego wniosku:

Całkowity okres zawieszenia rat nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

Klienci, którzy nie skorzystali do tej pory z zawieszenia rat kredytowych, udostępnionego przez Bank w związku z pandemią SARS-CoV-2, będą mogli skorzystać z zawieszenia na 3 lub 6 miesięcy na podstawie nowego wniosku:

Całkowity okres zawieszenia rat nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

Przedłużenie zawieszenia rat kredytowych na kolejne 3 miesiące;

Zawieszenie rat kredytowych na 3 miesiące; Zawieszenie rat kredytowych na 6 miesięcy.
Przedłużenie udzielonego już zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych Kredytu / Pożyczki o kolejne 3 miesiące (dotyczy Kredytobiorców / Pożyczkobiorców, którzy wnioskują o kontynuację w okresie obowiązywania uprzednio udzielonego zawieszenia); Zawieszenie przyszłych 3 rat kapitałowo-odsetkowych Kredytu / Pożyczki (dotyczy Kredytobiorców / Pożyczkobiorców, którzy uprzednio nie korzystali z zawieszenia rat lub dla których udzielony okres zawieszenia rat już się zakończył); Zawieszenie przyszłych 6 rat kapitałowo-odsetkowych Kredytu / Pożyczki (dotyczy Kredytobiorców / Pożyczkobiorców, którzy uprzednio nie korzystali z zawieszenia rat);
Jeżeli aktualnie korzystasz z zawieszenia 3 rat i wnioskujesz o przedłużenie tego okresu o kolejne 3 raty, odsetki naliczone dotychczas zostaną dodane do kwoty odsetek za kolejne miesiące okresu zawieszenia i będą płatne w ramach pierwszej raty wymagalnej po jego zakończeniu. Wniosek o przedłużenie można złożyć w każdym momencie obowiązywania pierwotnego zawieszenia, przy czym propozycja rozwiązań jest ważna do 30 września 2020 r. Wniosek powinien zostać złożony z odpowiednim, minimum kilkudniowym wyprzedzeniem, aby Bank mógł rozpatrzyć go przed upływem tego terminu. Za okres zawieszenia rat standardowo, zgodnie z zapisami umowy kredytowej, naliczone zostaną odsetki od pozostającej do spłaty kwoty kapitałowej i będą one płatne w ramach pierwszej raty po zakończeniu okresu zawieszenia. Za okres zawieszenia rat standardowo, zgodnie z zapisami umowy kredytowej, naliczone zostaną odsetki od pozostającej do spłaty kwoty kapitałowej i będą one płatne w ramach pierwszej raty po zakończeniu okresu zawieszenia.

PRZYKŁADY:

PRZYKŁADY:

PRZYKŁADY:


Show content of Warunki i wymagania

 • zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych może odbyć się na pisemny wniosek Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy (Klienta indywidualnego), po pozytywnej decyzji Banku. Wniosek dotyczy zawieszenia przyszłych rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z aktualnego harmonogramu;
 • możliwość zawieszenia rat dotyczy wszystkich produktów hipotecznych obsługiwanych przez Bank dla Klientów indywidualnych: Kredytu Mieszkaniowego, Kredytu Konsolidacyjnego, Pożyczki Hipotecznej oraz Pożyczki Konsumpcyjnej zabezpieczonej hipotecznie;
  zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych nie jest tożsame z Wakacjami Kredytowymi dostępnymi dla Klientów spłacających kredyt mieszkaniowy, opisanymi w „Regulaminie Produktowym dla Kredytu Mieszkaniowego i Kredytu Konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A.” / „Regulaminie kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A.”. O zawieszenie rat mogą wnioskować wszyscy Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy, w tym ci, którzy wykorzystali uprzednio w pełni przysługujący im okres Wakacji Kredytowych, opisany w tych regulaminach (to jest, którzy aktualnie nie są w okresie takich wakacji kredytowych);
 • w związku z zawieszeniem rat kapitałowo-odsetkowych przeszacowaniu ulegnie harmonogram spłat Kredytu Mieszkaniowego / Kredytu Konsolidacyjnego , co oznacza, że:

a. w przypadku rat równych:
i. okres spłaty zostanie wydłużony o 3 lub 6miesięcy, w zależności od przedmiotu wniosku, jednak nie dłużej niż do wskazanej w Umowie Kredytu daty ostatecznej spłaty, jeżeli okres spłaty uległ uprzednio skróceniu na zasadach określonych w dokumentacji kredytowej;
ii. jeśli okres spłaty nie uległ uprzedniemu skróceniu, o którym mowa powyżej, kwota części kapitałowej zawieszonych 3 lub 6 rat, w zależności od przedmiotu wniosku, zostanie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat w aktualnym okresie spłaty,

b. w przypadku rat malejących –kwota części kapitałowej zawieszonych 3 lub 6 rat, w zależności od przedmiotu wniosku, zostanie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat, aby umożliwić spłatę Kredytu w określonym w Umowie
Kredytu aktualnym terminie ostatecznej spłaty.

 • w związku z zawieszeniem rat kapitałowo-odsetkowych przeszacowaniu ulegnie harmonogram spłat Pożyczki Hipotecznej / Pożyczki Konsumpcyjnej zabezpieczonej hipotecznie, co oznacza, że kwota części kapitałowej zawieszonych 3 lub 6 rat, w zależności od przedmiotu wniosku, zostanie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat w określonym w umowie pożyczki aktualnym terminie ostatecznej spłaty;
 • w okresie zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych Bank nalicza wynikające z umowy odsetki od pozostałego do spłaty kapitału. Odsetki należne za okres zawieszenia rat zostaną doliczone i będą płatne w ramach pierwszej raty wymagalnej po zakończeniu okresu zawieszenia;
  W przypadku gdy Kredyt/Pożyczka jest już objęty zawieszeniem rat kapitałowo-odsetkowych, które aktualnie ma być przedłużone na podstawie nowego wniosku, odsetki naliczone dotychczas zostaną dodane do kwoty odsetek za kolejne miesiące okresu zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych i będą płatne w ramach pierwszej raty wymagalnej po jego zakończeniu.
  wniosek o zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych musi zostać podpisany przez wszystkich Kredytobiorców / Pożyczkobiorców, podpisem zgodnym ze wzorem złożonym w Banku;
  skorzystanie z zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych nie wymaga podpisania aneksu do umowy i nie wiąże się z opłatą za rozpatrzenie wniosku;
 • zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych jest zależne od decyzji Banku, o której Bank poinformuje Klienta drogą mailową. Bank w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość odmowy zawieszenia rat;
  Bank poinformuje o zmienionej wysokości rat lub wydłużonym okresie kredytowania;
  wnioski o zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Banku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zawieszenie obowiązuje od najbliższej wymagalnej raty od momentu powiadomienia Klienta przez Bank o decyzji z zastrzeżeniem, iż w przypadku wniosku o przedłużenie obecnie trwającego zawieszenia rat Kredytu/ Pożyczki będzie ono dotyczyć rat przypadających bezpośrednio po zakończeniu okresu aktualnego zawieszenia rat;
 • w przypadku Kredytów / Pożyczek udzielonych w walutach obcych, zmiana kursu waluty, w jakiej jest wyrażony/a Kredyt lub Pożyczka, wiąże się z ryzykiem walutowym. W przypadku wzrostu kursu waluty, w której został udzielony Kredyt / Pożyczka w stosunku do PLN, jeżeli na skutek zastosowania mechanizmu zawieszenia rat:

  a. wysokość kolejnych rat ulegnie zwiększeniu – wzrost kursu waluty Kredytu/Pożyczki wpływa na równowartość w PLN raty Kredytu/Pożyczki oraz na równowartość zobowiązania w PLN i poziom obciążenia jego spłatą;
  b. okres kredytowania ulegnie wydłużeniu –wzrost kursu waluty Kredytu/Pożyczki wpływa na równowartość zobowiązania w PLN i poziom obciążenia jego spłatą (w związku z większą ilością rat niezbędnych do spłaty całego zobowiązania).

  Szczegółowe informacje na temat ryzyka walutowego znajdują się tutaj.
 • zawieszenie rat nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania składek ubezpieczenia;
 • opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie może przekraczać 30 dni na:
  a. 29 lutego 2020 r. lub
  b. dzień złożenia wniosku przez Klienta.

Show content of Złożenie i rozpatrzenie wniosku

Złożenie dyspozycji

 • pobierz Wniosek o zawieszenie rat, wydrukuj go i wypełnij;
 • wniosek powinni podpisać wszyscy Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy. Jeśli złożenie podpisu przez wszystkich Kredytobiorców / Pożyczkobiorców na jednym dokumencie nie jest możliwe, dopuszczalne jest, aby Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy złożyli podpisy na osobnych drukach, pod warunkiem, że wszystkie zostaną dołączone w formie skanu do jednej sprawy składanej za pośrednictwem formularza www (należy zwrócić uwagę na limit max. 5 załączników);
 • w formularzu www wybierz Rodzaj "Wniosek o zmianę warunków umowy", Kategoria "Zawieszenie rat" i uzupełnij pozostałe wymagane dane;
 • zeskanuj dokument albo zrób jego zdjęcie;
 • gotowy dokument/y załącz do formularza w formie załącznika/ów;

Czas realizacji rozwiązania

 • wnioski o zawieszenie rat są realizowane w kolejności wpływu do Banku, dokładamy wszelkich starań, aby zostały zrealizowane w najbliższym możliwym terminie, tj. od najbliższej raty;
 • po rozpatrzeniu Twojego wniosku, Bank przekaże Ci drogą e-mailową informacje dotyczące udzielenia zawieszenia rat lub odrzucenia wniosku;
 • przed zakończeniem okresu zawieszenia otrzymasz informację o nowej wysokości rat do spłaty.

Show content of Rezygnacja z zawieszenia rat

Po złożeniu wniosku o zawieszenie rat, zarówno przed jak i po jego rozpatrzeniu przez Bank, masz prawo złożyć dyspozycję rezygnacji z zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych.

Jeśli chcesz zrezygnować z zawieszenia rat:

 • pobierz druk dyspozycji rezygnacji z zawieszenia rat, wydrukuj go, zapoznaj się z treścią i wypełnij
 • dyspozycję powinni podpisać wszyscy Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy, podpisem zgodnym z wzorem złożonym w Banku. Jeśli złożenie podpisu przez wszystkich Kredytobiorców / Pożyczkobiorców na jednym dokumencie nie jest możliwe, dopuszczalne jest, aby Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy złożyli podpisy na osobnych drukach, pod warunkiem, że wszystkie dokumenty zostaną dostarczone do Banku jedną wiadomością e-mail
 • zeskanuj dokument albo zrób zdjęcie
 • gotowy dokument załącz do wiadomości e-mail. Zatytułuj maila „Rezygnacja z zawieszenia rat
 • wyślij dokument na adres: wirtualny.oddzial@db.com

 

Ważne informacje:

 • rezygnacja z zawieszenia możliwa jest wyłącznie względem tych rat, co do których nie nadszedł jeszcze termin ich pierwotnej wymagalności (tj. termin płatności obowiązujący przed zawieszeniem)
 • rezygnacja z zawieszenia rat/y kapitałowo-odsetkowej może zostać zrealizowana względem najbliższej raty (według terminu płatności przed zawieszeniem), pod warunkiem, że prawidłowo wypełniony i podpisany druk dyspozycji wpłynie do Banku z odpowiednim wyprzedzeniem (przynajmniej 2 dni robocze przed pierwotnym terminem wymagalności raty)
 • na skutek rezygnacji z zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych (o ile zawieszenie zostało zrealizowane), przywróceniu ulega poprzednio obowiązujący harmonogram spłat, przy czym:

  a.  jeżeli w okresie dotychczasowego zawieszenia miała miejsce zmiana harmonogramu wynikająca z Umowy Kredytu/Pożyczki (np. ze zmiany oprocentowania lub wcześniejszej spłaty części Kredytu/Pożyczki) – będzie miała ona wpływ na wysokość rat do spłaty i zmianę poprzednio obowiązującego harmonogramu;

  b. rezygnacja z zawieszenia rat jest możliwa co do tych rat, dla  których nie nadszedł jeszcze termin ich pierwotnej wymagalności (tj. termin płatności obowiązujący przed zawieszeniem). Jeżeli rezygnacja z zawieszenia rat następuje po terminie lub terminach wymagalności poszczególnych rat obowiązujących przed zawieszeniem, to w stosunku do rat, których pierwotny termin płatności minął („Rata / Raty Zawieszone”) znajdują zastosowanie zasady zawieszenia opisane we Wniosku o zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych (tj. okres kredytowania zostanie wydłużony o ilość Rat Zawieszonych albo kwota części kapitałowej Raty/Rat Zawieszonych zostanie rozłożona na pozostały okres spłaty, w zależności od rozwiązania mającego zastosowanie zgodnie z Wnioskiem o zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych). W takim przypadku poprzednio obowiązujący harmonogram ulega zmianie.

 • informacja o aktualnej wysokości rat znajduje się w db hipoNET w zakładce „Kredyty” > „Harmonogram spłat”.

Show content of Najczęściej zadawane pytania

1. Jak będzie wyglądała spłata kredytu po zakończeniu zawieszenia rat?

Po zakończeniu zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych zmieni się harmonogram dalszych spłat. W zależności od rodzaju spłaty będzie on wyglądał następująco:

1) w przypadku rat równych:
jeżeli okres spłaty kredytu określony w umowie skrócił się, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji kredytowej (np. w wyniku obniżki stóp procentowych lub wcześniejszej spłaty części kredytu/pożyczki), zostanie on wydłużony o 3 albo 6 miesięcy (w zależności od wnioskowanego okresu zawieszenia), maksymalnie do okresu pierwotnego;
we wszystkich innych przypadkach (w tym dla wszystkich pożyczek hipotecznych i pożyczek konsumpcyjnych zabezpieczonych hipotecznie) kwota części kapitałowej zawieszonych rat zostanie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat w aktualnym okresie spłaty;
2) w przypadku rat malejących:
kwota części kapitałowej zawieszonych rat zostanie równomiernie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat w aktualnym okresie spłaty.
Za okres zawieszenia rat standardowo, zgodnie z zapisami umowy kredytu/pożyczki, naliczone zostaną odsetki od pozostałego do spłaty kapitału – będą one płatne w ramach pierwszej raty, przypadającej po zakończeniu okresu zawieszenia. Ponieważ raty kapitałowe zostają również zawieszone, to odsetki za ten okres będą naliczane od niezmieniającej się wartości kapitału (zadłużenia).

Oznacza to, że pierwsza rata po zakończeniu zawieszenia rat:

– na 3 miesiące – będzie zawierała odsetki od niezmieniającego się kapitału kredytu za 4 miesiące (tj. 3 miesiące zawieszenia rat i 1 miesiąc, w którym przypada pierwsza spłata raty zgodnie z harmonogramem),

– na 6 miesięcy – będzie zawierała odsetki od niezmieniającego się kapitału kredytu za 7 miesięcy (tj. 6 miesięcy zawieszenia rat i 1 miesiąc, w którym przypada pierwsza spłata raty zgodnie z harmonogramem).

Jeżeli Klient korzystał wcześniej z zawieszenia 3 rat i aktualnie wnioskuje o jego przedłużenie, odsetki naliczone dotychczas zostaną dodane do kwoty odsetek za kolejne miesiące okresu zawieszenia i będą płatne w ramach pierwszej raty wymagalnej po jego zakończeniu.

2. Czy odsetki, które będą dodane do raty płatnej po zakończeniu zawieszenia, są liczone od pozostałego kapitału do spłaty czy jest to wartość odsetek, którą zapłaciłbym, płacąc raty standardowo (co miesiąc mniejsza kwota kapitału, więc mniejsze odsetki)?

Odsetki naliczane są od pozostałego do spłaty kapitału, przy czym w związku z zawieszeniem spłat kapitałowych kapitał pozostały do spłaty nie zmniejsza się w tym okresie, zatem odsetki będą naliczane od niezmienionej wartości kapitału (zadłużenia).

3. „Zawieszenie rat nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania składek ubezpieczenia” – których?

Zawieszeniu podlegają tylko raty kredytu, natomiast nadal należy opłacać składki ubezpieczenia nieruchomości stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu. Dotyczy to także ubezpieczenia na życie, którego utrzymanie w mocy jest warunkiem dalszego korzystania przez Kredytobiorcę z obniżonej marży, o ile obecnie Kredytobiorca z niej korzysta.

4. Czy jeśli obecny okres kredytowania jest skrócony względem pierwotnego, to po zakończeniu zawieszenia rat mogę prosić o niewydłużanie go i podwyższenie wysokości raty?

Nie, rozwiązanie przygotowane przez Bank nie przewiduje takiej możliwości.

5. W jaki sposób mogę zawiesić raty?

Propozycja Banku dotycząca zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych w związku z epidemią koronawirusa (Covid-19), przygotowana dla Klientów Banku, miała zastosowanie do 30 września 2020 r. Aktualnie brak jest możliwości zastosowania tego rozwiązania . Na ten moment możliwe jest skorzystanie z tzw. regulaminowych Wakacji Kredytowych (na warunkach wynikających z odpowiedniego regulaminu) lub ustawowego zawieszenia wykonywania umowy (w przypadku spełnienia warunków ustawowych Tarczy 4.0).

6. Czy w związku z przyznanym zawieszeniem rat Bank będzie wymagał docelowo podpisania aneksu?

Bank nie będzie wymagał podpisania aneksu do umowy. Dodatkowo wyjaśniam, iż propozycja Banku dotycząca zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych w związku z epidemią koronawirusa (Covid-19), przygotowana dla Klientów Banku, miała zastosowanie do 30 września 2020 r. Aktualnie brak jest możliwości zastosowania tego rozwiązania. Na ten moment możliwe jest skorzystanie z tzw. regulaminowych Wakacji Kredytowych (na warunkach wynikających z odpowiedniego regulaminu) lub ustawowego zawieszenia wykonywania umowy (w przypadku spełnienia warunków ustawowych Tarczy 4.0).

7. Jak mogę sprawdzić w szybki sposób status harmonogramu po zawieszeniu rat w stosunku do oryginalnego?

Aktualny harmonogram rat można zobaczyć po zalogowaniu do db hipoNET. Informację o wysokości najbliższych rat można również uzyskać kontaktując się z Wirtualnym Oddziałem.

8. Kiedy najpóźniej mogę złożyć wniosek o przedłużenie zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych lub o zawieszenie rat na 3/6 miesięcy?

Propozycja Banku dotycząca zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych w związku z epidemią koronawirusa (Covid-19), przygotowana dla Klientów Banku, miała zastosowanie do 30 września 2020 r. Aktualnie brak jest możliwości zastosowania tego rozwiązania. Na ten moment możliwe jest skorzystanie z tzw. regulaminowych Wakacji Kredytowych (na warunkach wynikających z odpowiedniego regulaminu) lub ustawowego zawieszenia wykonywania umowy (w przypadku spełnienia warunków ustawowych Tarczy 4.0).

9. Dotychczas nie korzystałem z Wakacji Kredytowych przewidzianych w regulaminach. Czy będzie możliwe skorzystanie ze standardowej oferty w przyszłości?

Tak, niezależnie od faktu skorzystania ze specjalnej propozycji Banku dot. zawieszenia rat w związku z epidemią koronawirusa (COVID-19), Klient będzie mógł w przyszłości skorzystać z Wakacji Kredytowych o których mowa w Regulaminie Produktowym dla Kredytu Mieszkaniowego i Kredytu Konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A./Regulaminie Kredytu Mieszkaniowego i Konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A., na zasadach wynikających z tych Regulaminów. W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi, że zgodnie z ww. Regulaminami, możliwości skorzystania z regulaminowych Wakacji Kredytowych będzie istniała po spłacie kolejnych pełnych 12 Rat Kapitałowo-Odsetkowych po zakończeniu zawieszenia rat (pod warunkiem prawidłowego wykonywania Umowy Kredytu i braku zaległości w spłacie).

10. Czy 3 miesiące zawieszenia rat wliczają się w łączny okres możliwych do zastosowania Wakacji Kredytowych w całym okresie obowiązywania umowy? Co w sytuacji, jeżeli Klient już raz wykorzystał w całości przysługujący okres regulaminowych Wakacji Kredytowych?

Zawieszenie rat, w związku z epidemią koronawirusa (COVID-19), nie jest wliczane do łącznego okresu Wakacji Kredytowych przewidzianych w „Regulaminie Produktowym dla Kredytu Mieszkaniowego i Kredytu Konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A.” oraz „Regulaminie kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A.”. W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi, że zgodnie z ww. Regulaminami, możliwość skorzystania z regulaminowych Wakacji Kredytowych będzie istniała po spłacie kolejnych pełnych 12 Rat Kapitałowo-Odsetkowych po zakończeniu zawieszenia rat (pod warunkiem prawidłowego wykonywania Umowy Kredytu i braku zaległości w spłacie).
Wyjaśniam również, iż propozycja Banku dotycząca zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych w związku z epidemią koronawirusa (Covid-19), przygotowana dla Klientów Banku, miała zastosowanie do 30 września 2020 r. Aktualnie brak jest możliwości zastosowania tego rozwiązania. Na ten moment możliwe jest skorzystanie z tzw. regulaminowych Wakacji Kredytowych (na warunkach wynikających z odpowiedniego Regulaminu) lub ustawowego zawieszenia wykonywania umowy (w przypadku spełnienia warunków ustawowych Tarczy 4.0).

11. Czy zawieszenie rat kredytowych w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa (COVID-19) wpływa na moją zdolność kredytową i historię spłat?

Zawieszenie rat nie ma wpływu na historię klienta oraz zdolność kredytową wyliczaną w Deutsche Bank Polska S.A. Informacja na temat zawieszenia rat jest przekazywana do BIK S.A.

12. Czy odwołanie stanu epidemii lub wprowadzenie stanu nadzwyczajnego wpłynie na przyznane zawieszenie rat kredytu w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa?

Odwołanie stanu epidemii ani wprowadzenie stanu nadzwyczajnego nie wpłynie na już udzielone zawieszenie rat.
Wyjaśniam również, iż propozycja Banku dotycząca zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych w związku z epidemią koronawirusa (Covid-19), przygotowana dla Klientów Banku, miała zastosowanie do 30 września 2020 r. Aktualnie brak jest możliwości zastosowania tego rozwiązania. Na ten moment możliwe jest skorzystanie z tzw. regulaminowych Wakacji Kredytowych (na warunkach wynikających z odpowiedniego Regulaminu) lub ustawowego zawieszenia wykonywania umowy (w przypadku spełnienia warunków ustawowych Tarczy 4.0).

13. W przypadku mojej umowy raty wzrosną po zakończeniu zawieszenia, co mogę zrobić w tym przypadku?

Wówczas można złożyć wniosek o wydłużenie okresu spłaty, zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej https://www.db.com/poland/pl/content/okres-kredytowania.html

14. Czy mogę zrezygnować z zawieszenia spłaty rat, które Bank mi przyznał?

Możliwa jest rezygnacja z zawieszenia spłaty rat.

Dotyczy to tych rat, w przypadku których nie nadszedł jeszcze termin pierwotnej wymagalności (tj. termin płatności wyznaczony przed zawieszeniem), bez względu na to, ile wniosków o zawieszenie zostało złożonych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Banku pod linkiem: https://www.db.com/poland/pl/content/zawieszenie-rat.html oraz w Wirtualnym Oddziale pod numerami telefonu +48 22 4 680 680 lub 801 103 103 w dni robocze, w godzinach 9:00 – 17:00.

15. Czy w okresie zawieszenia rat zostaną pobrane środki z mojego rachunku w SBP w poczet spłaty raty kredytu? Czy muszę zgłosić to SBP?

Nie, Deutsche Bank nie będzie w czasie zawieszenia rat wysyłał do Santander Bank Polska prośby o pobór raty. Nie ma potrzeby zgłaszania zawieszenia spłaty rat do Santander Bank Polska.

16. Jak mogę sprawdzić nową wysokość raty po wprowadzeniu zawieszenia rat?

Informacja o nowej wysokości rat znajduje się w db hipoNET w zakładce „Kredyty” w „Harmonogramie spłat”.
Można ją również uzyskać kontaktując się z Wirtualnym Oddziałem, najlepiej pocztą elektroniczną na adres: wirtualny.oddzial@db.com.

17. W którym Oddziale Santander Bank Polska S.A. (SBP) mogę wpłacić moją ratę kredytu w DB?

Aktualna lista dostępnych Oddziałów jest na stronie Santander Bank Polska S.A. tj.:
www.santander.pl -> Sekcja: Koronawirus- > Link: Tutaj umieściliśmy listę wskazówek oraz aktualne informacje o naszej dostępności -> Sekcja: Dostępność naszych Placówek -> Link: Sprawdź listę Placówek -> Lista Placówek -> Link: Plik z listą Placówek

18. Skorzystałem już z zawieszenia 3 rat, czy i jak mogę zawnioskować o przedłużenie zawieszenia?

Propozycja Banku dotycząca zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych w związku z epidemią koronawirusa (Covid-19), przygotowana dla Klientów Banku, miała zastosowanie do 30 września 2020 r. Aktualnie brak jest możliwości zastosowania tego rozwiązania. Na ten moment możliwe jest skorzystanie z tzw. regulaminowych Wakacji Kredytowych (na warunkach wynikających z odpowiedniego regulaminu) lub ustawowego zawieszenia wykonywania umowy (w przypadku spełnienia warunków ustawowych Tarczy 4.0).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

Zobacz inne rodzaje zmian Zobacz inne rodzaje zmian