Termin dostarczenia dokumentacji

Złóż ten wniosek online

Zmiana terminu dostarczenia dokumentacji pozwala:

 • uchronić przed nieterminowym wypłaceniem kredytu 
 • uniknąć wypowiedzenia przez Bank umowy kredytu / pożyczki
 • zapobiec uruchomieniu procedury monitoringu oraz wysyłki wezwań

Jeśli wiesz, że:

 • nastąpi opóźnienie w zakończeniu inwestycji, co wpływa na:

  1. dostarczenie Aktu Notarialnego w terminie wskazanym w umowie kredytu
  2. przesunięcie terminu udokumentowania zakończenia inwestycji
  3. przesunięcie terminu udokumentowania zgłoszenia budynku do użytkowania

 • wpis hipoteki w sądzie, w którym złożyłaś/złożyłeś wniosek, trwa „dłużej niż standardowo”, co wpływa na dostarczenie w wyznaczonym terminie odpisu z księgi wieczystej potwierdzającego wpis do hipoteki,
 • istnieją obiektywne powody, dla których nie możesz spełnić zgodnie z harmonogramem każdego innego warunku postawionego przez Bank.

wystąp z wnioskiem o zmianę terminu dostarczenia dokumentacji.


Brak prolongaty terminu dostarczenia dokumentów może wpływać na:

 • podwyższenie oprocentowania
 • terminowość wypłat kolejnych transz kredytu

uruchomienie przez Bank procedury monitoringu spełnienia warunków z umowy, konsekwencją czego jest wysyłka odpłatnych wezwań, co może doprowadzić nawet do wypowiedzenia przez Bank umowy kredytowej.
 

Przedłużenie terminu dostarczenia dokumentów: 

 • pozwala nie ponosić niepotrzebnych kosztów związanych z uruchomieniem procesu monitoringu oraz wydłużeniem ubezpieczenia pomostowego
 • pomaga w kontroli dewelopera (Bank weryfikuje jego wiarygodność), aby uniknąć nieprzewidzianych problemów np. wypłaty kolejnych transz, kiedy deweloper jest w stanie upadłości

O zmianę terminu dostarczenia dokumentów można wnioskować do czasu spełnienia warunku z umowy kredytowej zobowiązującego Kredytobiorcę do dostarczenia tego dokumentu.

Zmiana warunków umowy kredytu wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do umowy.

Jak zmienić termin dostarczenia dokumentów?

 • Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów dostępną w sekcji „Wymagane dokumenty”, pobierz formularze (w tym wniosek o zmianę warunków umowy) i wypełnij je. Zapoznaj się z treścią „Zasad realizacji zmian warunków umów produktów zabezpieczonych hipoteką w Deutsche Bank Polska S.A.” oraz "Informacją o ryzykach związanych ze świadczoną usługą", stanowiących integralny element wniosku o zmianę warunków umowy.

 • Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją wyślij drogą pocztową na adres korespondencyjny Banku: 
  Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o zmianę warunków umowy" (zaleca się nadanie listu przesyłką poleconą u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe).

 • Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Bank przygotuje aneks wraz z pozostałymi dokumentami do podpisu. Wirtualny Oddział skontaktuje się Tobą telefonicznie i ustali datę i miejsce podpisania dokumentów (istnieje możliwość zawarcia aneksu zarówno w Centrali Banku jak i w dowolnym innym miejscu na terenie Polski).

O kolejnych etapach procesu będzie Cię telefonicznie informować Wirtualny Oddział.

Uwaga! Jeśli chcesz zawnioskować o zmianę:

 • terminu dostarczenia do Banku aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości oraz wniosku o wpis hipoteki, przy czym wnioskowana data przedłożenia aktu notarialnego mieści się w okresie 3 miesięcy od daty pierwotnie wskazanej w umowie kredytowej i w terminie 2 lat od wypłaty pierwszej transzy Kredytu 
 • terminu udokumentowania zakończenia inwestycji 
 • terminu udokumentowania zgłoszenia budynku do użytkowania

możesz to zrobić również za pośrednictwem alternatywnego kanału:

 • skorzystaj z formularza dostępnego pod tym linkiem i złóż wniosek elektronicznie

Jeśli skorzystasz z ww. opcji, nie będziesz musiał(a) wysyłać wniosku w wersji papierowej pocztą do Banku.

Zmiana warunków umowy kredytu/pożyczki może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w Tabeli prowizji i opłat.

Złóż wniosek o zmianę terminu dostarczenia dokumentacji przez formularz www Złóż wniosek o zmianę terminu dostarczenia dokumentacji przez formularz www

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

Zobacz inne rodzaje zmian Zobacz inne rodzaje zmian