Rodzaj oprocentowania

Rodzaje oprocentowania (stopy procentowej):

Do oprocentowania kredytów / pożyczek zastosowanie mogą mieć dwa rodzaje oprocentowania:

 • stopą zmienną (wysokość oprocentowania jest aktualizowana czterokrotnie w ciągu roku w oparciu o wskaźnik referencyjny mający zastosowanie do danej Umowy Kredytu. Wskaźnik referencyjny (w zależności od waluty kredytu WIBOR, LIBOR, EURIBOR, SARON) jest opracowywany przez administratora danego wskaźnika i jest zmienny w okresie trwania umowy kredytu).
 • stopą okresowo stałą (wysokość oprocentowania jest niezmienna* w okresie od 1 roku do 10 lat**, w oparciu o aneks do umowy kredytu/pożyczki).

*przy założeniu, że marża pozostaje bez zmian w całym okresie stosowania stopy okresowo stałej, tj. nie zajdą w tym okresie okoliczności określone w umowie kredytu/pożyczki mające wpływ na zmianę wysokości marży.

** W przypadku kredytów/pożyczek, których pozostały okres spłaty (tzn. okres pomiędzy datą złożenia wniosku a aktualną datą zwrotu kredytu/pożyczki) jest:

 1. równy lub dłuższy 10 lat, możliwe do uzyskania okresy obowiązywania stopy okresowo stałej wynoszą (w zależności od decyzji Kredytobiorców/Pożyczkobiorców):
  10 lat (tj. 120 rat kredytu/pożyczki) lub 5 lat (tj. 60 rat kredytu/pożyczki);
 2. równy lub dłuższy 5 lat a krótszy niż 10 lat, możliwy do uzyskania okres obowiązywania stopy okresowo stałej wynosi 5 lat (tj. 60 rat kredytu/pożyczki);
 3. krótszy niż 5 lat, możliwy do uzyskania okres obowiązywania stopy okresowo stałej wynosi maksymalną krotność 12 rat mniejszą lub równą pozostałemu okresowi spłaty.

W przypadku kredytów/pożyczek, których obecny okres spłaty jest krótszy niż 1 rok, nie ma możliwości objęcia pozostałego okresu spłaty oprocentowaniem stałym.

Które rozwiązanie jest lepsze?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Jeśli cenisz sobie stabilność oprocentowania i chcesz się uniezależnić od wahań stóp procentowych na rynku finansowym i zmiany wskaźników referencyjnych, przeanalizuj możliwość skorzystania ze stopy okresowo stałej.

Z drugiej strony stosowanie stopy zmiennej pozwala zachować możliwość uzyskiwania korzyści ze spadków stóp procentowych, ale jednocześnie niesie ze sobą ryzyko związane z możliwością wzrostu tych stóp (co przekłada się na zmiany w wysokości wskaźników referencyjnych stosowanych do ustalenia wysokości oprocentowania zmiennego, opracowywanych przez administratorów tych wskaźników). Należy wziąć zatem pod uwagę scenariusz, w którym w okresie obowiązywania stopy okresowo stałej wysokość oprocentowania stałego jest stale lub chwilowo na wyższym poziomie niż wysokość oprocentowania zmiennego (opartego o wskaźnik referencyjny i marżę), które miałoby zastosowanie dla tego rodzaju kredytu/pożyczki.

Z uwagi na zmienność na rynku finansowym nie da się jednoznacznie ocenić, które rozwiązanie przyniesie w perspektywie kilku lat lub całego okresu kredytowania lepszy rezultat ekonomiczny.

Jak zmienić rodzaj oprocentowania kredytu/pożyczki?

 • Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów dostępną w sekcji „Wymagane dokumenty”, pobierz formularze (w tym wniosek o zmianę warunków umowy) i wypełnij je. Zapoznaj się z treścią „Zasad realizacji zmian warunków umów produktów zabezpieczonych hipoteką w Deutsche Bank Polska S.A.” oraz z "Informacją o ryzykach związanych ze świadczoną usługą" stanowiących integralną część wniosku o zmianę warunków umowy.

  Uwaga! W celu usprawnienia procesu zmiany rodzaju oprocentowania oraz ułatwienia Klientom złożenia wniosku i skompletowania niezbędnych dokumentów Bank dla tego typu zmiany warunku umowy opracował skróconą i uproszczoną listę wymaganych dokumentów finansowych związanych z uzyskiwanym dochodem. Więcej informacji znajdą Państwo poniżej w rozdziale „Dokumenty” oraz w sekcji „Wymagane dokumenty”.

 • Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją wyślij drogą pocztową na adres korespondencyjny Banku:
  Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o zmianę warunków umowy" (zaleca się nadanie listu przesyłką poleconą u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe).

 • W przypadku wydania pozytywnej decyzji Bank przygotuje aneks wraz z symulacją wpływu wybranego rodzaju oprocentowania na harmonogram spłat kredytu/pożyczki i pozostałymi dokumentami do podpisu. Wirtualny Oddział skontaktuje się Tobą telefonicznie i ustali datę i miejsce podpisania dokumentów (istnieje możliwość zawarcia aneksu zarówno w Centrali Banku jak i w dowolnym innym miejscu na terenie Polski).

O kolejnych etapach procesu Wirtualny Oddział będzie Cię informować telefonicznie.
Zmiana warunków umowy kredytu/pożyczki może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w Tabeli prowizji i opłat.

Dokumenty:

Zmiana rodzaju oprocentowania

Uwaga: w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów dotyczących nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Banku.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

Zobacz inne rodzaje zmian Zobacz inne rodzaje zmian