Reklamacje Klienci korporacyjni

Naszym celem jest oferowanie Państwu produktów oraz usług o najwyższej jakości, spełniających Państwa wymagania i oczekiwania. Dlatego też uprzejmie prosimy o przekazywanie nam wszelkich Państwa Reklamacji dotyczących jakości naszych usług.

Reklamacja to wystąpienie skierowane do banku przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez bank.

Show content of Zgłaszanie reklamacji

Wszelkie uwagi i reklamacje mogą być przekazywane bezpośrednio opiekunom Państwa rachunku w Deutsche Bank Polska S.A.(„Bank”) telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie. Dodatkowo możecie Państwo złożyć reklamację drogą elektroniczna, posługując się formularzem umieszczonym na naszej stronie internetowej
 
Reklamacje mogą być przekazywane bezpośrednio opiekunom: 

  • telefonicznie bezpośrednio poprzez kontakt z opiekunem, 
  • pisemnie na adres:

    Deutsche Bank Polska S.A.
     al. Armii Ludowej 26 (Budynek FOCUS)
     00-609 Warszawa

  • elektronicznie poprzez formularz zgłoszenia reklamacji >


Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów korporacyjnych


Naszym celem jest oferowanie Państwu produktów oraz usług o najwyższej jakości, spełniających Państwa wymagania i oczekiwania. 
Dlatego też uprzejmie prosimy o przekazywanie nam wszelkich Państwa Reklamacji dotyczących jakości naszych usług.

Reklamacja to wystąpienie skierowane do banku przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez bank. Wszelkie uwagi i reklamacje mogą być przekazywane bezpośrednio opiekunom Państwa rachunku w Deutsche Bank Polska S.A.(„Bank”) telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie. Dodatkowo możecie Państwo złożyć reklamację drogą elektroniczna, posługując się formularzem umieszczonym na naszej stronie internetowej.

Składając reklamację, uprzejmie prosimy o przekazanie następujących informacji:
Nazwa firmy (imię, nazwisko, numer telefonu,adres e-mail, Numer rachunku osoby składającej Reklamację w imieniu firmy) oraz możliwie dokładny opis zdarzenia/problemu, który wystąpił podczas korzystania z usług Banku.

Państwa Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. W przypadku pojawienia się z naszej strony dodatkowych pytań lub konieczności włączenia w proces reklamacyjny innych podmiotów zostaną Państwo niezwłocznie o tym poinformowani. Nasza odpowiedź zawierać będzie dokładne wyjaśnienie sytuacji oraz propozycję rozwiązania.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z Reklamacji, możecie Państwo wystąpić do Banku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi na Reklamację. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania klientowi przysługuje prawo wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Show content of Rozpatrywanie reklamacji

Państwa Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. 

W przypadku pojawienia się z naszej strony dodatkowych pytań, konieczności włączenia w proces reklamacyjny innych podmiotów lub konieczności wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi, zostaną Państwo niezwłocznie o tym poinformowani. 

Nasza odpowiedź zawierać będzie dokładne wyjaśnienie sytuacji oraz propozycję rozwiązania.

Forma odpowiedzi na reklamacje, będzie zgodna z Państwa oczekiwaniami i podjętymi ustaleniami.

Bank może udzielić odpowiedzi: telefonicznie, elektronicznie na adres e-mail udostępniony w Banku lub listownie.

Show content of Odwołanie od decyzji Banku

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z Reklamacji, możecie Państwo wystąpić do Banku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi na Reklamację.

Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej. 

W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania klientowi przysługuje prawo wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. 

Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.