• Kontakt

Obsługa Klienta Indywidualnego – kredyty walutowe

Kontakt:

 
Reklamacje mogą być składane: 

 • pisemnie na adres: Deutsche Bank Polska SA: Biuro Obsługi Reklamacji, ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków.
 • telefonicznie: pod numerem +48 22 4 680 680 Godziny obsługi: 9.00-17.00 (w dni robocze)
 • elektronicznie: poprzez formularz zgłoszenia reklamacji >

Show content of Zasady rozpatrywania reklamacji Klientów indywidualnych

1. Reklamacją jest wystąpienie skierowane do Deutsche Bank Polska SA, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank, w formie i w sposób określony poniżej.

2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Bank mogą być składane: 

 • pisemnie na adres: Deutsche Bank Polska SA: Biuro Obsługi Reklamacji, ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków.
 • telefonicznie – pod numerem +48 22 4 680 680 Godziny obsługi: 9.00-17.00 (od poniedziałku do piątku)
 • elektronicznie – poprzez formularz zgłoszenia reklamacji.
   

3. Proces rozpatrywania reklamacji przez Bank cechuje się rzetelnością, wnikliwością, obiektywizmem oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Bank. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Bank odpowiedzi na reklamacje przed jego upływem.

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Bank poinformuje Klienta o:

 • przyczynie opóźnienia
 • okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy
 • przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
   

6. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, numer reklamowanej umowy lub rachunku, szczegółowy opis podstaw reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, oraz podpis. 

7. O wyniku postępowania reklamacyjnego Bank powiadomi w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.

8. Od decyzji Banku, nieuznającej zasadności reklamacji, Klientowi przysługuje prawo odwołania się do Banku w sposób przewidziany w pkt. 2 powyżej. Bank dokonuje wówczas powtórnego rozpatrzenia reklamacji. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego przez Bank, Klientowi przysługuje m. in. prawo wystąpienia z wnioskiem o poreklamacyjne postępowanie interwencyjne do Rzecznika Finansowego oraz prawo wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do właściwego miejscowo sądu powszechnego. 

Jednocześnie wskazujemy, że Klient może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do następujących podmiotów uprawnionych: 

 • Arbiter Bankowy, działający przy Związku Banków Polskich (www.zbp.pl)
 • Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl). 
   

9. Organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Deutsche Bank Polska S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

10. W przypadku umów zawieranych poprzez internet, możliwe jest skorzystanie przez Klienta (gdy jest on konsumentem) z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma i informacje o zasadach funkcjonowania systemu dostępne są pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Obsługa Klienta Korporacyjnego

Kontakt:

 • +48 22 579 9000 - Godziny obsługi: 9.00-17.00 (od poniedziałku do piątku)
 • Napisz do nas - Zapytania dotyczące Obsługi Klienta Korporacyjnego - corporate.contact@list.db.com
   

Reklamacje mogą być przekazywane bezpośrednio opiekunom: 

Show content of Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów Korporacyjnych

Naszym celem jest oferowanie Państwu produktów oraz usług o najwyższej jakości, spełniających Państwa wymagania i oczekiwania. 
Dlatego też uprzejmie prosimy o przekazywanie nam wszelkich Państwa Reklamacji dotyczących jakości naszych usług.

Reklamacja to wystąpienie skierowane do banku przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez bank. Wszelkie uwagi i reklamacje mogą być przekazywane bezpośrednio opiekunom Państwa rachunku w Deutsche Bank Polska S.A.(„Bank”) telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie. Dodatkowo możecie Państwo złożyć reklamację drogą elektroniczna, posługując się formularzem umieszczonym na naszej stronie internetowej.

Składając reklamację, uprzejmie prosimy o przekazanie następujących informacji:
Nazwa firmy (imię, nazwisko, numer telefonu,adres e-mail, Numer rachunku osoby składającej Reklamację w imieniu firmy) oraz możliwie dokładny opis zdarzenia/problemu, który wystąpił podczas korzystania z usług Banku.

Państwa Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. W przypadku pojawienia się z naszej strony dodatkowych pytań lub konieczności włączenia w proces reklamacyjny innych podmiotów zostaną Państwo niezwłocznie o tym poinformowani. Nasza odpowiedź zawierać będzie dokładne wyjaśnienie sytuacji oraz propozycję rozwiązania.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z Reklamacji, możecie Państwo wystąpić do Banku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi na Reklamację. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania klientowi przysługuje prawo wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Dane teleadresowe

Deutsche Bank Polska S.A.
al. Armii Ludowej 26 (Budynek FOCUS)
00-609 Warszawa

info.db@db.com

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy

Katarzyna Terej 
katarzyna.terej@db.com             
+48 602 214 353

Biuro Prasowe

Deutsche Bank Polska S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

biuroprasowedb@tbt.waw.pl