Rozliczenia Klientów korporacyjnych

Oferujemy dostęp do krajowych i międzynarodowych systemów rozliczeniowych. W Europie Deutsche Bank jest wiodącym bankiem w zakresie płatności w systemie SEPA, wspierając migrację na nowe jednolite standardy i procesy w całej UE i EOG. Bank opracował również specjalistyczne rozwiązania dla potrzeb scentralizowanych struktur przetwarzania płatności w grupach kapitałowych, w tym fabryk płatności (ang. Payment Factory), które umożliwiają optymalizację tego procesu. Poniżej prezentujemy wspierane mechanizmy rozliczeń:

Płatności krajowe
Rozliczenia krajowe dokonywane systemami Elixir i Sorbnet, w ramach których realizujemy płatności pilne, posiadające wydłużony czas realizacji w tym samym dniu roboczym.  

Płatności transgraniczne
Ta kategoria obejmuje wszystkie międzynarodowe polecenia przelewu (z wyjątkiem płatności SEPA, które są traktowane jako europejskie płatności krajowe). Transakcje realizowane są w dacie waluty SPOT oraz również w dacie zerowej.

Płatności SEPA
Są to płatności w ramach „Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro”, uważane za europejskie transakcje krajowe, umożliwiające szybkie i kosztowo efektywne rozliczenia pomiędzy kontrahentami w UE dokonywanymi w EUR (możliwe z rachunków prowadzonych w EUR, jak i innych walutach Państw członkowskich).

Płatności wielowalutowe
Są to indywidualne płatności w walucie obcej, realizowane za pośrednictwem kontaktu ze specjalistą (negocjowanie kursów przez telefon) lub poprzez platformy elektroniczne umożliwiające automatyzację wymiany walut, lub bezpośredni dostęp do rynku i zawieranie na nim transakcji.

Krajowe płatności masowe
Rozwiązania przeznaczone do realizacji płatności w postaci obciążenia zbiorczego rachunku nadawcy i realizacji w ciężar tego obciążenia wielu pojedynczych płatności. Często wykorzystywane do realizacji przelewów wynagrodzeń pracowników.

Rachunki wirtualne
Dostępne od 2002 roku rozwiązanie identyfikacji płatności w PLN i EUR bazujące na wirtualnych numerach rachunków, które identyfikują wpłacających.

Krajowe polecenia zapłaty
Są to krajowe polecenia zapłaty w walucie lokalnej. Więcej informacji o funkcjonowaniu krajowego polecenia zapłaty znajdą Państwo na stronie www.poleceniezaplaty.org.pl

Polecenia zapłaty SEPA
Są to polecenia zapłaty w ramach „Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro”, uważane za europejskie transakcje krajowe. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w sekcji poświęconej produktom SEPA. Deutsche Bank jest jednym z niewielu banków w pełni wspierających tę formę rozliczeń zarówno dla płatnika, jak i odbiorcy.

Dzięki możliwości dostępu do rachunków prowadzonych w innych bankach (w Polsce i na świecie) inicjowanie płatności krajowych i zagranicznych z rachunków prowadzonych w tych bankach może być dokonywane z poziomu jednej aplikacji bankowej Deutsche Bank.