Informacja o wprowadzeniu i stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

W związku z zapisami § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (dalej jako: "Zasady"), organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny stosowania zasad wprowadzonych niniejszym dokumentem, a wyniki tej oceny udostępniane są na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym jej organom.

Zasady stanowią zbiór reguł określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne w Banku, w tym:
1) relacje z udziałowcami Banku i Klientami,
2) tworzenie oraz funkcjonowanie struktury organizacyjnej,
3) sposób zorganizowania oraz funkcjonowanie jednostki audytu wewnętrznego, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Działając na podstawie § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” z dnia 22 lipca 2014 roku wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza Deutsche Bank Polska S.A. dokonała oceny stosowania w Deutsche Bank Polska S.A. zasad wprowadzonych dokumentem „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w roku 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 oraz 2020 i pozytywnie oceniła stosowanie w Deutsche Bank Polska S.A. zasad wprowadzonych dokumentem „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”.

Wskazane wyżej Zasady stosowane są w działalności Banku z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru oferowanych usług, jak również zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki prowadzonej aktywności, a także możliwości organizacyjnych.

Z uwagi na powyższe, Bank przyjął „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” („Zasady”) z następującymi wyjątkami:

§ 12 Zasad zostaje w całości zastąpiony zobowiązaniami Deutsche Bank AG zawartymi w punktach 3), 4) oraz 6) dokumentu pod nazwą „Statement of Deutsche Bank regarding the Stable and Prudent Management of Deutsche Bank PBC S.A. as well as the Merged Bank of Deutsche Bank PBC S.A. and Deutsche Bank Polska S.A.” przedstawionego Komisji Nadzoru Finansowego w piśmie Deutsche Bank AG z dnia 28 czerwca 2013 roku.

§ 24 Zasad odnoszący się do wymogu prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej w języku polskim nie będzie stosowany z uwagi na fakt, że nie wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej posługują się językiem polskim. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A. biegle posługują się językiem angielskim.

Celem nadrzędnym Banku jest osiąganie długoterminowych celów wynikających z przyjętej, długofalowej strategii, dostosowanych do profilu ryzyk wiążących się ze świadczeniem usług finansowych oraz sposobu zarządzania organizacją.

Pełna treść Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.