Zarząd Deutsche Bank Polska

Tomasz Kowalski

Prezes Zarządu

Tomasz Kowalski związany jest z Grupą Deutsche Bank w Polsce od 2004 roku. Jako Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A., a wcześniej Deutsche Bank PBC S.A., oraz Chief Operating Officer pełnił ważne funkcje w obszarze zarządzania departamentami operacyjnymi i administracyjnymi. Odegrał też kluczową rolę w wielu projektach strategicznych, tworząc sieć oddziałów, budując relacje z Klientami oraz współpracując z polskimi instytucjami nadzorczymi. Od maja 2019 r. jest Szefem Grupy Deutsche Bank w Polsce, zaś w czerwcu 2019 r., objął funkcję Prezesa Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.

Tomasz Kowalski jest absolwentem Wydziału Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Clemson University w Stanach Zjednoczonych. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie w Wisconsin. Z bankowością związany od 1993 roku. W latach 1993-1995 był zatrudniony w departamencie pożyczek Polish-American Small Business Credit Corporation, a w latach 1995-2003 związany z Bankiem PPA, późniejszym Fortis Bank Polska. W tym czasie pełnił funkcję dyrektora regionu ds. sprzedaży uczestnicząc także w pracach komitetów kredytowych, komitetu sterującego oraz ALCO. W latach 2002-2003 był zastępcą dyrektora pionu obsługi małych przedsiębiorstw i Klientów indywidualnych Fortis Bank Polska. W roku 2004 kierował projektem wprowadzenia do oferty usług dla przedsiębiorstw Lukas Bank. W roku 2004 dołączył do Grupy Deutsche Bank w Polsce odpowiadając za szereg kluczowych projektów zarówno w obszarze sprzedaży, jak i strategii.

Magdalena Rogalska

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Rogalska jest Wiceprezesem Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. od 2019 roku. Odpowiada za pion Bankowości Korporacyjnej obejmujący produkty i usługi Cash Management, finansowania transakcji handlu zagranicznego, działalność banku depozytariusza i powiernika, jak również produkty zarządzania ryzykiem walutowym. Z Deutsche Bank Polska związana jest od 1998 roku. Przez kilka lat pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Bankowości Korporacji Międzynarodowych, odpowiadając za lokalne relacje ze spółkami zależnymi międzynarodowych grup kapitałowych. W 2013 roku objęła stanowisko Członka Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialnego za Globalną Bankowość Transakcyjną. Jest absolwentką wydziału Finanse i bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zbigniew Bętkowski

Członek Zarządu

Od listopada 2006 związany z Deutsche Bank Polska S.A. Kieruje Pionem Finansów i odpowiada za sprawozdawczość finansową, zarządczą, planowanie finansowe, pomiar i kontrolę ryzyka finansowego, podatki oraz proces zakupów i ewidencji w zakresie gospodarki własnej Banku. W 2011 roku współtworzył i od tamtego czasu nadzoruje funkcjonowanie Deutsche Services Polska - spółki celowej stworzonej do wspierania działań członków Grupy DB z regionu EMEA w obszarze Finansów. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2003 roku otrzymał tytuł ACCA nadawany przez Association of Chartered Certified Accountants z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w warszawskim biurze KPMG w Departamencie Bankowości i Instytucji Finansowych. Kierował w nim projektami z zakresu badania sprawozdań finansowych banków i instytucji finansowych oraz szeregiem projektów typu due diligence z obszaru sektora bankowego. W latach 2005-2006 pracował w Banku BGŻ, gdzie pełnił funkcję Dyrektora w Pionie Finansów odpowiedzialnego za controlling operacji Departamentu Skarbu oraz obszaru Bankowości Inwestycyjnej.

Piotr Gemra

Członek Zarządu

Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialny za obszar ryzyka. Wcześniej ponad cztery lata w Zarządzie Deutsche Bank PBC. Absolwent Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Controllingu Bankowego Warszawskiego Instytutu Bankowości. Związany z Grupą Deutsche Bank od 1999 roku. Karierę rozpoczynał jako analityk kredytowy, później Manager projektu kontroli ryzyka rynkowego i płynnościowego Deutsche Bank 24 S.A. W 2002 roku objął funkcję Dyrektora Departamentu Controllingu, a dwa lata później Dyrektora Departamentu Finansów Deutsche Bank PBC S.A. Od roku 2004 członek stałych komitetów banku: Komitetu Zarządzającego oraz Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami.

Piotr Pawłowski

Członek Zarządu

Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialny za zarządzanie płynnością. Z bankiem związany od 1999 roku. Przez dwanaście lat nadzorował Departament Skarbu w Deutsche Bank PBC. Po połączeniu Deutsche Bank PBC i Deutsche Bank Polska na początku 2014 roku objął funkcję Dyrektora w Departamencie Zarządzania Płynnością PBC, będąc odpowiedzialnym między innymi za transfer ryzyka walutowego z części detalicznej Banku i monitorowanie procesu transferu ryzyka stopy procentowej z obszaru detalicznego banku do obszaru Skarbu. Członek wielu komitetów zarządzających w Banku. Odpowiedzialny za nadzorowanie Zespołu Wibor. Absolwent Wydziału Ekonomii na kierunku Finansów i Bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Rada Nadzorcza Deutsche Bank Polska

Joerg Bongartz   Przewodniczący Rady Nadzorczej
dr hab. Krzysztof Kalicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Ina Bandemer Członek Rady Nadzorczej
Konrad Kozik Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Jennifer Lee Członek Rady Nadzorczej
Leszek Niemycki Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Thor Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Deutsche Bank Polska S.A. wdrożył wytyczne dotyczące oceny odpowiedniości kandydatów na członków organu zarządzającego oraz osób zajmujących kluczowe funkcje w instytucjach kredytowych (Guidelines on the Assessment of the Suitability of Members of the Management Body and Key Function Holders) wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB; ang. European Banking Authority- EBA) w dniu 22 listopada 2012 r. oraz realizuje postanowienia art. 22aa ust. 1 i ust. 7 Prawa bankowego.

Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. spełniają wymogi określone w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe.