Informacje o spółce

Nazwa Spółki Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna
Siedziba Spółki al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Oznaczenie sądu rejestrowego Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000022493
NIP 676 01 07 416
Kapitał zakładowy 1 959 649 384 zł, opłacony w całości

Statut

Deutsche Bank Polska S.A. jako Bank w formie spółki akcyjnej, działa na podstawie Statutu, prawa bankowego, kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Kapitał zakładowy Banku wynosi 1 959 649 384 zł i jest podzielony na taką samą ilość akcji imiennych o wartości 1 zł każda.
Bank posiada osobowość prawną a jego organami są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Więcej informacji nt. zakresu działalności, organizacji i organów Deutsche Bank Polska S.A. znajduje się w Statucie Banku.

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Ilość akcji % głosów na WZA
Deutsche Bank AG 1 959 649 384 100%
Razem 1 959 649 384 100%

Struktura organizacyjna banku