Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Obowiązkowy system gwarantowania depozytów w Polsce

Deutsche Bank Polska S.A. jest uczestnikiem obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów funkcjonującego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (dalej: ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym). Celem obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów jest zapewnienie ochrony klientom banku będącym deponentami poprzez wypłatę środków w wysokości określonej ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w przypadku spełnienia warunku gwarancji.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów w Polsce jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny będący osobą prawną wykonującą zadania określone w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Celem działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, w szczególności poprzez zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.

Do zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego należy w szczególności:

 • wykonywanie obowiązków wynikających z gwarantowania depozytów, w tym dokonywanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom oraz
 • kontrola danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania, na podstawie których sporządzane są listy deponentów i należnych im środków gwarantowanych.


Dzień spełnienia warunku gwarancji

W przypadku banku dniem spełnienia warunku gwarancji jest dzień wskazany w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku lub dzień wystąpienia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku.

Co jest chronione?

W przypadku banku środkami objętymi ochroną gwarancyjną są:

 • środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku bankowego, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności,
 • inne należności deponenta wynikające z następujących czynności bankowych:

– przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

– prowadzenie innych rachunków bankowych,

– przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,

 • kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, o ile kwoty te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji,
 • kwoty dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, o ile kwoty te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji,
 • należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

W przypadku prowadzenia przez bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych.

W przypadku prowadzenia przez bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik.

W przypadku prowadzenia przez bank rachunku firmy inwestycyjnej lub uznanej firmy inwestycyjnej z państwa trzeciego, na którym zdeponowane są środki pieniężne powierzone przez jej klientów w związku ze świadczeniem przez tę firmę usług maklerskich, deponentem jest każdy z klientów w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku. Należności klientów niezaspokojone na tych zasadach, pozostają ich wierzytelnością do firmy inwestycyjnej.

Środkami objętymi ochroną gwarancyjną są środki w złotych lub w walucie obcej.

Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji.

Ustalenia wartości w złotych środków w walucie obcej dokonuje się według kursu stosowanego do ustalenia stanu ksiąg rachunkowych na dzień spełnienia warunku gwarancji.

Ochrona gwarancyjna nie obejmuje:

 • środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
 • środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną (do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski),
 • pieniądza elektronicznego oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz elektroniczny.

Czyje środki pieniężne są chronione?

Podmiotami stosunku ochrony gwarancyjnej są Bankowy Fundusz Gwarancyjny i deponent.

Deponentami uprawnionymi do świadczenia pieniężnego z tytułu ochrony gwarancyjnej są:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • szkolne kasy oszczędnościowe,
 • pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

 • Skarbu Państwa,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych,
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • instytucji finansowych,
 • firm inwestycyjnych i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego,
 • osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów (z wyłączeniem przypadków, gdy środki pieniężne lub należności zostały ujęte na liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym, a także w przypadku gdy wierzytelności z tytułu środków pieniężnych lub należności zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu),
 • krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji,
 • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych,
 • otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Zakres ochrony

Środki są objęte ochroną gwarancyjną w banku od dnia ich wniesienia na rachunek, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji, do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro – w całości.

Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Kwota równowartości w złotych 100 000 euro określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach w jednym banku posiadał on środki pieniężne lub z tytułu ilu wierzytelności przysługują mu należności od tego banku.

W przypadku, gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną, pochodzą z:

 • odpłatnego zbycia:
  – nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jej część lub udział w takiej nieruchomości,
  – prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub udziału w takim prawie,
  – samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem,
  – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie,
  jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
 • wykonania na jego rzecz umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • nabycia przez niego spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku,
 • wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,
 • wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w odrębnych przepisach,
 • wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej

– są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dwukrotnością limitu określonego jako równowartość w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, objętych ochroną gwarancyjną, nie wyższą jednak niż limit określony jako równowartość w złotych 100 000 euro, przy czym nie stosuje się ograniczenia, że kwota określona jako równowartość w złotych 100 000 euro określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach w jednym banku posiadał on środki pieniężne lub z tytułu ilu wierzytelności przysługują mu należności od tego banku. Po tym terminie ww. środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na ogólnych zasadach, tj. kwota równowartości w złotych 100 000 euro określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W przypadku, gdy środki pieniężne zgromadzone przez deponenta będącego osobą fizyczną na rachunkach bankowych, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku bankowego, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności, i inne należności deponenta będącego osobą fizyczną wynikające z następujących czynności bankowych:

 • przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
 • prowadzenie innych rachunków bankowych,
 • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,

– pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności – w całości, przy czym nie stosuje się ograniczenia, że kwota określona jako równowartość w złotych 100 000 euro określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach w jednym banku posiadał on środki pieniężne lub z tytułu ilu wierzytelności przysługują mu należności od tego banku. Po tym terminie te środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na ogólnych zasadach, tj. kwota równowartości w złotych 100 000 euro określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Roszczenie o wypłatę środków gwarantowanych należnych deponentowi ponad limit określony jako równowartość w złotych 100 000 euro w przypadkach, o których mowa powyżej, powstaje po przedłożeniu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przez deponenta oświadczenia o zaistnieniu takiego przypadku wraz z dokumentami to potwierdzającymi oraz po potwierdzeniu przez podmiot uprawniony do reprezentacji banku (którym może być zarząd, zarząd komisaryczny, likwidator, administrator albo pełnomocnik ustanowiony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a jeżeli ogłoszono upadłość banku – syndyk), że środki lub należności deponenta, co do których deponent złożył to oświadczenie, były należne deponentowi w dniu spełnienia warunku gwarancji.

W celu weryfikacji roszczeń, o których mowa powyżej, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest uprawniony do dostępu do danych dotyczących deponentów, nieruchomości, budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych, zawartych w zbiorach prowadzonych przez podmioty lub osoby trzecie, w szczególności danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest także uprawniony do wglądu w akta księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości lub prawa, w związku ze zbyciem których powstało roszczenie deponenta.

Zasady dokonywania wypłat środków gwarantowanych

Z dniem spełnienia warunku gwarancji deponent nabywa w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uprawnienie do świadczenia pieniężnego, na zasadach określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Świadczenie pieniężne jest płatne w złotych, w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.

W przypadku, gdy spełnienie warunku gwarancji nastąpiło po wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec banku, świadczenie pieniężne uznaje się za spełnione w części, w jakiej zapewniono deponentowi możliwość podjęcia środków gwarantowanych w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, przy użyciu instrumentów przymusowej restrukturyzacji.

Terminu 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji nie stosuje się w odniesieniu do całości lub części świadczenia, m.in. w przypadkach, gdy:

 • istnieją uzasadnione wątpliwości co do poszczególnych danych na liście deponentów lub uzasadnione wątpliwości, czy deponent jest uprawniony do otrzymania środków gwarantowanych lub gdy środki gwarantowane są przedmiotem sporu sądowego,
 • uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych wynikają z umowy rachunku bankowego prowadzonego w formie indywidualnych kont emerytalnych lub indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego,
 • wypłata środków gwarantowanych jest dokonywana ponad limit określony jako równowartość w złotych 100 000 euro.

W związku z powstaniem zobowiązania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wobec deponenta z tytułu środków gwarantowanych poszczególne wierzytelności deponenta będące podstawą wyliczenia środków gwarantowanych należnych deponentowi pomniejsza się proporcjonalnie.

W przypadku spełnienia warunku gwarancji podmiot uprawniony do reprezentacji banku, po ustaleniu stanu ksiąg rachunkowych banku na dzień spełnienia warunku gwarancji, sporządza listę deponentów na podstawie danych zawartych w systemie wyliczania banku, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji.

Środki gwarantowane są płatne na podstawie danych znajdujących się w systemie wyliczania banku, po przekazaniu przez podmiot uprawniony do reprezentacji banku Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu i Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej listy deponentów sporządzonej na podstawie danych z systemu wyliczania.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do poprawności poszczególnych danych z systemu wyliczania, Bankowy Fundusz Gwarancyjny dokonuje odpowiednich wypłat niezwłocznie po potwierdzeniu poprawności danych przez podmiot uprawniony do reprezentacji banku.

Wypłat środków gwarantowanych może dokonywać w imieniu i na rachunek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podmiot uprawniony do reprezentacji banku lub inny podmiot, z którym Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje temu podmiotowi listę wypłat zawierającą dane niezbędne do dokonywania wypłat.

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa, w drodze uchwały:

 • informacje o podmiocie, za którego pośrednictwem będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych,
 • sposób dokonywania wypłat,
 • liczbę deponentów uprawnionych do otrzymania wypłat,
 • kwotę stanowiącą sumę środków gwarantowanych należnych deponentom uprawnionym do uzyskania wypłat, przekazywaną podmiotowi, dokonującemu wypłat środków gwarantowanych w imieniu i na rachunek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na wypłaty środków gwarantowanych,
 • kwotę środków odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty, którą podmioty objęte systemem gwarantowania zobowiązane są przekazać Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny podaje uchwałę do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz przekazuje podmiotom objętym systemem gwarantowania zobowiązanym do przekazania środków odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty i podmiotowi, za którego pośrednictwem będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych.

Roszczenia deponentów z tytułu gwarancji nieujawnione w ramach listy deponentów przekazanej Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaspokaja w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania danych uzupełniających listę deponentów, sporządzonych przez podmiot uprawniony do reprezentacji banku, w szczególności po ustaleniu listy wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym banku lub po stwierdzeniu prawomocnym orzeczeniem sądu wierzytelności wobec banku, w stosunku do którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji.

Jeżeli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, które przedstawiły rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nie kosztów pogrzebu posiadacza rachunku i osobom wskazanym w dyspozycji na wypadek śmierci, oraz niezależnie od przyczyny faktycznej lub prawnej zostały wykazane w systemie wyliczania banku jako uprawnienia poprzednika prawnego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest obowiązany spełnić świadczenie pieniężne z tytułu środków gwarantowanych, stanowiące kwotę obliczoną dla poprzednika prawnego.


W takim przypadku:

 • wysokość świadczenia zostaje określona bez uwzględnienia środków gwarantowanych, jakie mogą przysługiwać następcom prawnym oraz osobom, które przedstawiły rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nie kosztów pogrzebu posiadacza rachunku i osobom wskazanym w dyspozycji na wypadek śmierci, z tytułu czynności dokonanych odrębnie od czynności będących podstawą powstania środków gwarantowanych poprzednika prawnego,
 • uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego.

Jeżeli w dniu spełnienia warunku gwarancji środki gwarantowane przysługiwały deponentowi, a następnie weszły do majątku, do którego uprawnienia przysługują następcom prawnym deponenta, uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasadami dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego.

W przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wypłatę środków gwarantowanych zawiesza się na czas trwania blokady.

Jeżeli środki zdeponowane na rachunku zostaną uznane w całości albo w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość, przy obliczaniu świadczenia z tytułu środków gwarantowanych nie uwzględnia się środków zdeponowanych na rachunku lub odpowiedniej ich części. Środki te nie są objęte ochroną gwarancyjną w części, co do której orzeczono przepadek.

Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Z dniem spełnienia warunku gwarancji deponentowi przysługuje roszczenie do banku o zapłatę kwot ponad świadczenie pieniężne.

Deponent jest uprawniony do dochodzenia od banku roszczeń ponad świadczenie pieniężne zgodnie z przepisami prawa upadłościowego. Środki te stanowią wierzytelność deponenta w stosunku do masy upadłości banku.

Informujemy, iż więcej informacji o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i systemie gwarantowania depozytów w Polsce można znaleźć na stronach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl.