Aktualności January 2, 2023

Rozwiązania dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w CHF

Informujemy, że Deutsche Bank Polska S.A. przedłużył do 31 grudnia 2023 r. okres obowiązywania stosowanych dotychczas rozwiązań dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w CHF.

Rozwiązania te obejmują:

 • obniżenie spreadu walutowego, stosowanego w Tabeli dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych udzielonych w CHF, do poziomu 2,5% (z uwagi na symetryczność stosowanego przez Bank spreadu, w przypadku spłaty kredytu oznacza to stawkę 1,25%);

 • zniesienie opłat oraz spreadu w przypadku przewalutowania kredytu z CHF na PLN (przewalutowanie będzie odbywało się po kursie bez marży Banku, tj. takim, który jest średnią arytmetyczną z kursów kupna oraz sprzedaży prezentowanych w Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych, dostępnej na stronie internetowej: https://country.db.com/poland/kursy-walut/.
  Decyzja o ewentualnym przewalutowaniu pozostaje indywidualną decyzją Klientów, przy czym jest ono uzależnione od wyniku ponownej oceny zdolności kredytowej Klienta, przeprowadzonej na podstawie standardowej dokumentacji wymaganej przez Bank);

 • rezygnację z pobierania opłat za przedterminową spłatę całości lub części kredytu;

 • rezygnację z pobierania opłaty za aneks dotyczący zmian w umowie kredytu pozwalających na obniżenie raty kredytów hipotecznych w CHF:

  - w ramach kredytów spłacanych w ratach równych – wydłużenia okresu kredytowania do pierwotnego, tj. określonego w umowie (w związku ze stosowanym przez Deutsche Bank Polska S.A. mechanizmem, w przypadkach obniżenia wysokości oprocentowania kredytu wynikającego z obniżenia wartości wskaźnika referencyjnego, okres kredytowania na przestrzeni ostatnich lat uległ skróceniu, zaś wysokość rat wyrażonych w CHF pozostała bez zmian)*;
  - w przypadku kredytów w ratach malejących – przejścia na spłatę w ratach równych*;
  - wydłużenia okresu kredytowania ponad pierwotny, określony w umowie;
  - karencji w spłacie wyłącznie kapitału lub zarówno kapitału, jak i odsetek;
  - zmiany zabezpieczenia / Kredytobiorcy;


  W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z treścią dostępną na stronie internetowej Banku w sekcji „Chcę zmienić warunki umowy” lub o bezpośredni kontakt z przedstawicielem Banku w Wirtualnym Oddziale pod numerami telefonu: 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godz. 9:00 – 17:00) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com;


  *Aby skorzystać z dwóch powyższych rozwiązań, wystarczy złożyć wniosek poprzez formularz hipoteczny zamieszczony na stronie internetowej Banku.

 • mechanizm okresowej ulgi jako rozwiązanie dodatkowe, ograniczone w czasie, wychodzące poza zakres postanowień umów kredytów w CHF. Mechanizm ten uruchomiony zostanie, gdy suma wskaźnika referencyjnego (powiększonego o korektę, gdy ma zastosowanie) i marży Banku przyjmie wartość ujemną.

Ponadto posiadacze kredytów mieszkaniowych w CHF (podobnie jak w przypadku innych walut obcych) mogą skorzystać:

 • z możliwości zamiany nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu - Bank umożliwia sprzedaż nieruchomości, na zakup której został zaciągnięty kredyt oraz zakup nowej nieruchomości za środki uzyskane ze sprzedaży pierwotnego zabezpieczenia, bez konieczności całkowitej spłaty kredytu;

 • z wakacji kredytowych polegających na zawieszeniu kapitałowej części rat: jednorazowo maksymalnie na 3 miesiące, łącznie na 6 miesięcy w całym okresie kredytowania. Warunki obowiązujące dla tego rozwiązania dostępne są na stronie internetowej Banku;

 • ze zwrotnego wsparcia finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu Kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

  Więcej informacji znajduje się tutaj.

Zmiana warunków umowy kredytu może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w Tabeli Prowizji i Opłat

Masz pytania? Skontaktuj się z Wirtualnym Oddziałem:

Dodatkowe informacje:

Mechanizm okresowej ulgi

Mechanizm okresowej ulgi jest rozwiązaniem dodatkowym, ograniczonym w czasie, wychodzącym poza zakres postanowień umów kredytów w CHF. Będzie ono obowiązywało do 31 grudnia 2023 r. Podstawą jego zastosowania jest indywidualna decyzja Banku. Tym samym, wprowadzenie mechanizmu okresowej ulgi nie wymaga jakichkolwiek zmian w dokumentacji kredytu. Bank pokrywa koszt mechanizmu okresowej ulgi w pełni ze środków własnych. Ma on zastosowanie do kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w CHF, w przypadku których do momentu aktualizacji oprocentowania przypadającej na początek stycznia 2023 r., suma wskaźnika referencyjnego (powiększonego o korektę, gdy ma zastosowanie) i marży będzie przyjmować wartość ujemną.
W przypadku pozostawania wskaźników referencyjnych stopy procentowej dla waluty CHF na poziomie ujemnym, Deutsche Bank Polska S.A. będzie w cyklach kwartalnych pomniejszał marżę o tę wartość wskaźnika referencyjnego (powiększonego o korektę, gdy ma zastosowanie), przy czym ze względu na brak podstaw prawnych do przyjęcia ujemnej wartości oprocentowania, łączna wartość oprocentowania w okresie odsetkowym nie może przyjąć wartości niższej niż 0. W sytuacji, gdy arytmetyczna suma wskaźnika referencyjnego (powiększonego o korektę, gdy ma zastosowanie) oraz marży w dacie płatności raty kapitałowo-odsetkowej stanowiłaby wartość ujemną, Klient byłby zobowiązany jedynie do spłaty przypadającej na ten dzień części kapitału kredytu.


Wskaźniki referencyjne

Więcej informacji na temat wskaźników referencyjnych znajdziecie Państwo tutaj.