Aktualności June 30, 2022

Wsparcie dla Kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

Przypominamy, że za pośrednictwem Deutsche Bank Polska S.A. można skorzystać ze wsparcia w zakresie spłaty kredytu z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Wsparcie może zostać przyznane kredytobiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i posiadają kredyt hipoteczny, którego spłata znacznie obciąża domowy budżet. Wsparcie przeznaczone jest dla kredytobiorców, w przypadku których w dniu złożenia wniosku występuje minimum jedna z poniższych przesłanek:

  1. co najmniej jeden kredytobiorca posiada status bezrobotnego, lub
  2. miesięczne koszty obsługi kredytu stanowią więcej niż 50% dochodu gospodarstwa domowego, lub
  3. miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza dwukrotnie podwyższonych, wynikających z ustawy o pomocy społecznej kwot dochodów na jednego członka rodziny lub na osobę samotnie gospodarującą.

Wsparcie polega na przekazywaniu środków pieniężnych na dofinansowanie spłat rat kredytu w maksymalnej wysokości 2 000 zł miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszkanie, a uzyskana kwota sprzedaży nie pokrywa całego kredytu hipotecznego – kwota możliwej do uzyskania pożyczki na spłatę zadłużenia nie może być wyższa niż 72 000 zł i jest przekazywana jednorazowo. Przyznaną kwotę wsparcia należy zwrócić po 2 latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub wypłaty kwoty pożyczki na spłatę zadłużenia, w miesięcznych, nieoprocentowanych 144 ratach.

Wsparcie nie może zostać przyznane osobie, która jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego niż stanowiący przedmiot kredytowania lub była nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Możliwość pozyskania wsparcia wynika z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1925 z późn. zm.).

Wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć w Deutsche Bank Polska S.A.

Szczegółowe warunki uzyskania pomocy i wykluczenia w przyznaniu wsparcia opisane są na stronie internetowej Banku.