Aktualności August 6, 2021

Komunikat w sprawie konsultacji projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego zamiennika za znikający LIBOR CHF

W dniu 5 marca 2021 r. brytyjski organ nadzoru finansowego Financial Conduct Authority ogłosił, że część wskaźników referencyjnych LIBOR przestanie być opracowywania i publikowana przez administratora tych wskaźników. Wskaźnik LIBOR CHF 3M przestanie być opracowywany z końcem 2021 r.

Podstawowym aktem regulującym stosowanie wskaźników referencyjnych (takich jak np. LIBOR CHF 3M), jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/168 (Rozporządzenie BMR)1, które jest bezpośrednio stosowane w krajach UE.

Na podstawie art. 23b Rozporządzenia BMR, Komisja Europejska została uprawiona do wyznaczenia zamiennika dla znikającego wskaźnika referencyjnego. Wyznaczenie takiego zamiennika może mieć miejsce w przypadkach ściśle określonych w przepisach Rozporządzenia BMR. Jeżeli Komisja Europejska wyznacza tego rodzaju zamiennik, to z mocy prawa zastępuje on wszystkie odniesienia do znikającego wskaźnika referencyjnego w umowach i instrumentach finansowych podlegających Rozporządzeniu BMR pod warunkiem, że tego rodzaju umowy czy instrumenty nie zawierają w swoich zapisach odpowiednich klauzul awaryjnych, a strony nie uzgodniły zastosowania innego zamiennika wskaźnika referencyjnego. 

W związku z przyznanym jej uprawnieniem, Komisja Europejska opublikowała w dniu 3 sierpnia 2021 r. projekt rozporządzenia wykonawczego wyznaczającego zamiennik dla wskaźnika referencyjnego LIBOR CHF i rozpoczęła publiczne konsultacje tego projektu, które mają zakończyć się w dniu 31 sierpnia 2021 r.

W zaproponowanym przez Komisję Europejską rozwiązaniu, jako zamiennik dla znikającego wskaźnika LIBOR CHF 3M, zaproponowany został wskaźnik SARON 3 months Compound Rate (SAR3MC) z korektą wynoszącą +0,0031.

Wspomniana powyżej korekta została wyliczona, jako mediana (wartość środkowa) różnic, jakie występowały pomiędzy wartościami wskaźników LIBOR CHF 3M a SAR3MC, w okresie 60 miesięcy poprzedzających dzień 5 marca 2021 r., czyli datę ogłoszenia decyzji o docelowym zaprzestaniu publikacji wybranych wskaźników LIBOR.

Szczegółowe informacje oraz treść projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej z 3 sierpnia 2021 r. są dostępne pod adresem: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13177-Designation-of-a-statutory-replacement-rate-for-CHF-LIBOR-Benchmarks-_pl

W przypadku wejścia w życie wspomnianego powyżej rozporządzenia wykonawczego wyznaczającego zamiennik dla LIBOR CHF, będzie ono miało bezpośrednie i całkowite zastosowanie w państwach członkowskich UE. W takim przypadku, z uwagi na fakt, iż zawarte Umowy Kredytu/Pożyczki, dla których oprocentowanie zmienne oparte jest o wskaźnik referencyjny LIBOR CHF 3M nie zawierają odrębnych klauzul awaryjnych, w miejsce wskaźnika referencyjnego LIBOR CHF 3M zastosowanie znajdzie wyznaczony przez Komisję Europejską zamiennik. Zmiana ta nastąpi z mocy przepisów prawa i nie będzie wymagała zawarcia aneksów do istniejących Umów.

W przypadku wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego w proponowanej aktualnie treści, wyznaczony zamiennik SAR3MC zostanie po raz pierwszy zastosowany do ustalenia oprocentowania Umowy od pierwszego przeszacowania harmonogramu następującego po dniu 01 stycznia 2022 r., dla którego nie będą już dostępne wartości wskaźnika LIBOR CHF 3M, co nastąpi w pierwszym kwartale 2022 r.

Wszystkie pozostałe zasady i warunki dotyczące oprocentowania zmiennego określone Umową nie ulegną zmianie.

W kolejnych komunikatach Bank będzie informował o postępach prac nad dokumentem wprowadzającym zamiennik, finalnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wydania rozporządzenia wykonawczego i treści tego aktu normatywnego oraz terminie, w którym nowa stawka zaczęłaby obowiązywać dla Umów. Dokładna treść tych informacji oraz termin ich udostępniania uzależnione są od postępu i kierunku prac Komisji Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat wskaźnika referencyjnego SARON 3M Compound, który na tym etapie jest rozważany przez Komisję Europejską, jako zamiennik.

SARON (Swiss Average Rate Overnight) jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej overnight franka szwajcarskiego (CHF). Administratorem wskaźnika SARON jest SIX Financial Information AG z siedzibą w Zurichu.

Wskaźnik referencyjny SARON 3M Compound może być wykorzystywany, jako wskaźnik referencyjny zgodnie z Rozporządzeniem BMR1.

Więcej informacji na temat wskaźnika SARON Compound mogą Państwo znaleźć na stronie administratora: https://www.six-group.com/en/products-services/the-swiss-stock-exchange/market-data/indices/swiss-reference-rates/saron-compound-indices.html

Poniżej prezentujemy wykres porównujący wartości SARON 3M Compound (SAR3MC) z korektą i LIBOR CHF 3M od początku 2018 roku.

Saron_wykres

Dodatkowe informacje na temat wskaźników referencyjnych zamieszczone są w sekcji Informacja o wskaźnikach referencyjnych https://country.db.com/poland/kredyty-walutowe-klienci-indywidualni/dodatkowe-informacje/index


1 „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011  w sprawie indeksów stosowanych, jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014)”