Aktualności March 26, 2021

Komunikat dla Klientów w sprawie przyszłego zaprzestania opracowywania i publikacji wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR

Prezentowana informacja jest ważna w szczególności dla klientów, którzy korzystają lub zamierzają korzystać z produktów opartych o wskaźnik referencyjny LIBOR.

Bank informuje, że 5 marca 2021 r. Financial Conduct Authority – FCA – (brytyjski organ nadzoru finansowego) opublikował stanowisko, w którym ogłosił m.in., że opracowywanie następujących wskaźników referencyjnych zakończy się:  

nazwa  termin   data zaprzestania opracowywania
 LIBOR CHF  O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M,  12 M  

 z dniem 31.12.2021 r.
 LIBOR EUR  O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M,  12 M
 LIBOR GBP*  O/N, 1W, 2M, 12M
 LIBOR JPY*  S/N, 1W, 2M, 12M
 LIBOR USD*  1W, 2M
 LIBOR USD*  O/N, 12 M  z dniem 30.06.2023 r.

*W odniesieniu do wybranych kluczowych terminów (1M, 3M, 6M) LIBOR GBP, LIBOR JPY, oraz LIBOR USD FCA poinformował, że rozważa podjęcie działań nadzorczych, mających na celu nakazanie administratorowi (IBA4) publikacji tzw. syntetycznego wskaźnika referencyjnego w celu umożliwienia rynkowi finansowemu wygaszenie portfela umów i produktów stosujących te wskaźniki. 

Co oznacza komunikat FCA?

Po upływie wskazanych powyżej dat, wskaźnik referencyjny LIBOR (dla konkretnych walut) nie będzie publikowany.

Sektor bankowy na bieżąco monitoruje sytuację. Banki pracują nad rozwiązaniami mającymi zapewnić płynną obsługę umów, których oprocentowanie oparte jest na określonych stawkach LIBOR w czasie, gdy nie będą już one dostępne.

Zgodnie z przepisami BMR  w bankach przygotowano plany awaryjne na wypadek zaprzestania publikacji lub istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego (dalej „Plany”). Podstawowym celem Planów jest ustalenie trybu postępowania dla zapewnienia ciągłości wykonywania umów, w których wykorzystano dany wskaźnik. 

Jeżeli dana umowa zawiera odpowiednie postanowienia wynikające z Planów, to w  sytuacji zaprzestania opracowywania wskaźnika, będą stosowane te postanowienia. 


Nowe uprawnienia Komisji Europejskiej 

Zgodnie z BMR, Komisja Europejska może wyznaczyć zamiennik (inny wskaźnik referencyjny) dla znikającego wskaźnika referencyjnego. Uprawnienie dla Komisji Europejskiej przyznano, aby systemowo rozwiązać kwestię kontynuacji umów po zaprzestaniu opracowywania danego wskaźnika referencyjnego. W przypadku wyznaczenia przez Komisję Europejską takiego zamiennika, wskaźnik ten będzie miał zastosowanie z mocy prawa do wszystkich umów i instrumentów finansowych, w  których nie zostały lub nie mogą być zawarte postanowienia z Planów. 

Dodatkowo informujemy, że Ministerstwo Finansów, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwróciły się z wnioskiem do Komisji Europejskiej o wyznaczenie zamiennika dla LIBOR CHF

Będziemy Państwa informowali o uruchomieniu i sposobie zastosowania Planów w  odniesieniu do umów, których dotyczy zaprzestanie publikacji wskaźników, jak również o ewentualnym akcie wykonawczym wydanym przez Komisję Europejską w  tej sprawie i jego wpływie na umowy zawarte przez Bank z Klientami.  

Pełna treść komunikatu FCA dostępna jest pod adresem:
https://www.fca.org.uk/publication/documents/future-cessation-loss-representativeness-libor-benchmarks.pdf

Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w tej sprawie dostępny jest pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=72821&p_id=18#1