Q&A herbeoordeling

Aanpak uniform herstelkader rentederivaten (14 februari 2018)

Aan alle 1.135 Deutsche Bank klanten die onder het Uniform Herstelkader (‘UHK’) vallen, is hiervan een bevestiging gestuurd. In de loop 2018 krijgen de laatste klanten die niet onder het UHK vallen daarvan een bevestiging opgestuurd.  Hieronder treft u een aantal veel gestelde vragen aan met de antwoorden (bijgewerkt op woensdag 6 december 2017).

Met vragen kunt u ook contact opnemen met: cts.derivatives@db.com, telefoon: 020-5554961.

Show content of 1. Wanneer val ik onder het uniform herstelkader?

%%%active

Deutsche Bank beoordeelt klantdossiers op basis van het uniform herstelkader (www.derivatencommissie.nl). Dat betekent dat klanten die een lopend derivaat hadden tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 en niet een professionele of deskundige klant zijn onder het uniform herstelkader vallen.

Show content of 2. Kan mijn dossier ook worden beoordeeld als ik geen lopend derivaat had tussen 1 april 2011 en 1 april 2014?

U kunt zich tot 31 december 2017 aanmelden voor de 'opt-in-regeling' door te mailen naar cts.derivatives@db.com. Klanten die van Deutsche Bank een aanbiedingsbrief hebben ontvangen, kunnen ook in de periode tussen de ontvangst van onze aanbiedingsbrief en het accepteren van het aanbod voor een compensatie nog opt-in rentederivaten bij ons aanmelden.

Show content of 3. Wanneer wordt mijn dossier beoordeeld?

Deutsche Bank heeft in de loop van februari 2017 haar klanten geïnformeerd of zij onder het uniform herstelkader vallen. Hierna is gestart met het beoordelen van de individuele klantendossiers, de vaststelling van de eventuele vergoeding en het informeren daaromtrent van de klanten. Deutsche Bank is gestart met de kwetsbare klanten die onder bijzonder beheer vallen. Vervolgens zijn de lopende derivaten in behandeling genomen en ten slotte komen de derivaten die al zijn beëindigd aan bod. De volgorde waarin de dossiers van de verschillende klantgroepen worden beoordeeld, wordt voorgeschreven in het uniform herstelkader (www.derivatencommissie.nl). Deutsche Bank verwacht eind mei 2018 alle klanten een aanbiedingsbrief te hebben gestuurd.

Voor de huidige status verwijzen we u naar 'Voortgang Herbeoordeling'.

In de groep met beëindigde derivaten wordt gestart met de (ex)-klanten die voorheen vielen onder Bijzonder Beheer. Vervolgens komen de reguliere (ex)-klanten aanbod. In aanvulling op deze kwetsbare groep klanten, geven wij voorrang aan een beperkte groep klanten. Het gaat hierbij om (ex)-klanten die bij latere betaling van hetgeen Deutsche Bank onder het herstelkader verschuldigd is (de compensatie u.h.v. coulance) een reëel risico lopen:

  1. een herfinancieringskans te missen; en/of
  2. een investeringskans te missen; en/of
  3. daardoor niet langer voort te kunnen gaan met het voldoen van hun opeisbare schulden (acute liquiditeitsspanning)
  4. Daarnaast komen de klanten in aanmerking voor behandeling met voorrang indien aannemelijk is dat door behandeling met voorrang voorkomen kan worden dat deze bij Workout & Recovery Management (Bijzonder Beheer) in behandeling genomen dienen te worden.

Mocht voorgaande op u van toepassing zijn, neem dan contact met ons op via cts.derivatives@db.com of 020-555 4961.

Show content of 4. Wat is de voorschotregeling?

De uitvoering van het uniform herstelkader neemt meer tijd in beslag, daarom is een voorschotregeling ingesteld. Alle klanten die in 2017 geen aanbieding ontvangen maar daarvoor wel in aanmerking komen, krijgen een voorschot aangeboden.

Waarop is de hoogte van het voorschot gebaseerd?

De hoogte van het voorschot is gebaseerd op de berekende coulancevergoeding (Stap 3) volgens het uniform herstelkader, met aftrek van eventueel eerder uitgekeerde vergoedingen. De coulancevergoeding, exclusief wettelijke rente, bedraagt maximaal 100.000,- euro.

Wanneer ontvang ik het voorschot?

In de loop van november wordt aan de klanten die het betreft een voorschotbrief verstuurd. Na akkoord op deze brief wordt het voorschot in december 2017 uitgekeerd.

Moet ik het voorschot terugbetalen als ik het aanbod niet accepteer?

Als het definitieve aanbod voor compensatie niet wordt aanvaard, moet het voorschot binnen vier weken worden terugbetaald. Deutsche Bank brengt geen rente in rekening over het uitgekeerde voorschot in geval van terugbetaling.

Wat moet ik doen als ik het voorschot niet wil ontvangen?

Als u geen voorschot wilt ontvangen, kunt u dat binnen twee weken na ontvangst van de voorschotbrief laten weten via e-mail: cts.derivatives@db.com.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een voorschot?

In principe geldt dat alle klanten die in aanmerking komen voor een aanbod tot herstel uit hoofde van het uniform herstelkader, maar dat aanbod nog niet hebben ontvangen voor 1 januari 2018 een voorschot kunnen ontvangen ter hoogte van de coulancevergoeding. Bijzonder Beheer-klanten wiens schuld groter is dan de coulancevergoeding ontvangen geen voorschot.

Waarvoor kan ik het voorschot gebruiken?

Zijn er op het moment van uitbetalen betalingsachterstanden op de leningen en/of overstanden in rekening-courant, dan wordt het voorschot eerst gebruikt om deze ongedaan te maken. Het voorschot dat wij u (daarna) aanbieden, kunt u vrij besteden. Als u ons definitieve aanbod (en daarmee het UHK) echter niet accepteert, moet u het uitbetaalde voorschot aan ons terugbetalen.

Wat zijn de voor- en nadelen van een voorschot?

Het voordeel is dat u snel beschikt over liquiditeit en de zekerheid heeft over het minimale bedrag dat u krijgt uit het UHK.

Een nadeel is dat u nog geen definitief aanbod van ons ontvangt in 2017.

Als het definitieve aanbod lager is dan het voorschot, moet ik het verschil dan terugbetalen?

Nee, u hoeft dat verschil niet terug te betalen als u ons definitieve aanbod accepteert.

Wat als ik het voorschot niet direct kan terugbetalen?

We kijken dan in overleg met u naar de mogelijkheden voor een betalingsregeling.

Krijg ik wettelijke rente over het voorschot?

De compensatiebedragen onder het UHK worden opgerent vanaf het moment van berekenen tot het moment waarop de compensatie aan u wordt uitbetaald. Het voorschotbedrag dat u eventueel krijgt aangeboden, is niet opgerent. Bij het definitieve aanbod wordt dit eventuele voorschotbedrag in mindering gebracht op de berekende compensatie inclusief wettelijke rente.

Wat gebeurt er met het voorschot als ik het aanbod ontvang?

Als uw rentederivaat(en) is/zijn herbeoordeeld en we u een definitief aanbod voor compensatie doen, is dit (eventuele) voorschot hierop al in mindering gebracht.  Het voorschot wordt beschouwd als eerdere financiële tegemoetkoming conform artikel 3.6.7 van het UHK.

Show content of 5. Hoe wordt omgegaan met de opt-in regeling?

We gaan flexibel om met de termijn voor de ‘opt-in regeling’. Ook in de periode tussen de ontvangst van onze aanbiedingsbrief en het accepteren van het aanbod voor een compensatie, kunt u nog opt-in rentederivaten bij ons aanmelden. Dit wijkt af van het herstelkader waarin staat dat dit kan tot 30 september 2017. Op het moment dat u het aanbod voor compensatie accepteert, eindigt de opt-in termijn.

Heeft u bericht ontvangen dat u niet in aanmerking komt voor herbeoordeling volgens het herstelkader? Ook dan krijgt u gelegenheid om binnen redelijke termijn gebruik te maken van de opt-in regeling.

Show content of 6. Hoe wordt omgegaan met verjaring?

De uitvoering van het uniform herstelkader neemt meer tijd in beslag. Daarom worden de verjarings- en klachttermijn van uw (eventuele) vordering verlengd tot 12 weken na dagtekening van de outscopebrief of aanbiedingsbrief. We wijzen u erop dat de verjarings- en klachttermijn vanaf dat moment weer beginnen te lopen.

Show content of 7. Hoe wordt mijn dossier beoordeeld?

Deutsche Bank doet de beoordeling. Als deze is afgerond, zal de onafhankelijke, externe beoordelaar deze beoordeling controleren. Na goedkeuring ontvangt de klant een brief met de uitkomst van de beoordeling. De eerste beoordelingsbrieven versturen we naar verwachting voor eind maart. Deutsche Bank verwacht eind 2017 alle klanten een beoordelingsbrief te hebben gestuurd.

Show content of 8. Wanneer val ik niet onder het uniform herstelkader?

Klanten die niet onder het uniform herstelkaderkader vallen, krijgen hierover naar verwachting in de loop van februari bericht. Deze klanten zijn overeenkomstig de richtlijnen van het uniform herstelkader (www.derivatencommissie.nl) beoordeeld als professionele of deskundige klanten. Evident professionele partijen krijgen geen brief. Dit zijn bijvoorbeeld partijen die op de AEX zijn genoteerd en partijen die ruim boven de genoemde omvangscriteria van het uniform herstelkader beoordeeld zijn.

Show content of 9. Is het eerdere / eigen herstelkader van Deutsche Bank afgerond?

Alle klanten met een lopend derivaat in de periode vanaf 1 april 2014 zijn beoordeeld binnen het eigen herstelkader van Deutsche Bank en hebben hierover uitsluitsel ontvangen. De bank zal alle derivaten die onder het uniform herstelkader vallen, opnieuw beoordelen. De nieuwe beoordeling kan leiden tot een andere uitkomst. Is de oude beoordeling gunstiger dan de nieuwe, dan blijft de eerdere uitkomst staan. Is de nieuwe beoordeling gunstiger dan de oude, dan wordt de klant aanvullend gecompenseerd voor het meerdere.

Show content of 10. Wat gebeurt er met een mogelijke bestaande klacht over mijn rentederivaat?

Als het rentederivaat waarover u een klacht heeft ingediend onder het uniform herstelkader valt, dan zullen wij eerst het uniform herstelkader toepassen. Zodra de herbeoordeling van het rentederivaat volgens het uniform herstelkader is afgerond, wordt u geïnformeerd over de uitkomst. Stemt u niet in met de uitkomst van de herbeoordeling dan kunt u alsnog om behandeling van uw klacht verzoeken. Als het rentederivaat waarover u een klacht heeft ingediend niet onder het uniform herstelkader valt, dan wordt de klacht behandeld volgens het standaard klachtenproces van Deutsche Bank.

Show content of 12. Waar kan ik terecht met vragen?

Het uitgangspunt is dat de bank contact opneemt zodra de herbeoordeling is gedaan en is goedgekeurd door de onafhankelijke, externe beoordelaar. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht via de email cts.derivatives@db.com of telefonisch op 020 555 49 61.