Aanpak herbeoordeling rentederivaten

Uitwerking Uniform Herstel Kader rentederivaten (19 december 2016)

Vandaag heeft de Derivatencommissie de uitwerking gepresenteerd van het Uniform Herstel Kader voor de rentederivatendienstverlening aan het niet-professionele mkb. Naar aanleiding daarvan heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een artikel gepubliceerd dat u hieronder aantreft.

Alle klanten van Deutsche Bank in Nederland die betrokken zijn bij de uitwerking van het Uniform Herstel Kader zullen voor eind januari 2017 een brief ontvangen met de informatie over het vervolgproces. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met: cts.derivatives@db.com, telefoon: 020-5554961.

Artikel Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

'Kader rentederivaten zorgvuldig en goed uitvoeren’

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is de drie onafhankelijke deskundigen erkentelijk voor de uitwerking van het Uniform Herstel Kader ten aanzien van de rentederivatendienstverlening aan het niet-professionele mkb. 'De uitwerking stelt banken in staat het kader zorgvuldig en goed uit te voeren, in het belang van de betrokken klanten,' aldus NVB-voorzitter Chris Buijink.

Reactie NVB op publicatie definitief herstelkader rentederivaten

Zorgvuldigheid en goede uitvoering met de controles die in het proces zijn ingebouwd, zijn uiteraard van groot belang. Bij het hele proces zijn door de banken onafhankelijke reviewers betrokken. De AFM houdt toezicht op de uitvoeringsfase van het kader. Banken streven ernaar de betrokken klanten in de loop van volgend jaar een voorstel te doen op basis van het herstelkader.

In het kader is geregeld hoe deelnemende banken beoordelingen moeten uitvoeren en welke eventuele herstelacties moeten worden uitgevoerd om mkb’ers die rentederivatencontracten hebben afgesloten te compenseren. De betrokken banken (ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS en Van Lanschot) hebben zich in juli aan het uniforme herstelkader verbonden.

De commissie werd in maart dit jaar door minister Dijsselbloem ingesteld en bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen: R. J. Schimmelpenninck, B.F.M. Knüppe en T. Kocken. De opdracht van de commissie was te komen tot een uniform herstelkader. Banken hebben steeds gezegd bereid te zijn te zoeken naar een passende oplossing.


Het AFM bericht over het Uniform Herstelkader vindt u hier.

Als PDF ook de brochure die de onafhankelijke Derivatencommissie heeft gemaakt over het proces.


Deutsche Bank sluit zich aan bij herstelkader (21 juli 2016)

 • Deutsche Bank sluit zich aan bij het herstelkader van de Derivatencommissie.
 • Deutsche Bank rondt haar eigen herstelkader volgens plan deze zomer af.
 • Klanten ontvangen een additionele vergoeding indien zij beter af zijn met het herstelkader van de Derivatencommissie.

Deutsche Bank is verheugd dat het uniforme herstelkader van de Derivatencommissie op belangrijke punten overeenkomt met haar eigen herstelkader. Deutsche Bank heeft al eind 2014 een plan van aanpak opgesteld, inclusief een compensatiebeleid. Deutsche Bank rondt haar herstelkader volgens plan deze zomer af. Dat betekent dat alle klanten die schade hebben geleden, gecompenseerd zijn of een compensatievoorstel hebben ontvangen.

Deutsche Bank doet mee met het herstelkader van de commissie. Dit betekent dat Deutsche Bank alle aspecten van het voorgestelde herstelkader zal overnemen indien dat resulteert in een additionele (netto) vergoeding voor klanten. Dat is in het voordeel van onze klanten. Klanten zullen dus een additionele vergoeding ontvangen indien zij beter af zijn met het herstelkader van de commissie.

Deutsche Bank vindt het net zoals de andere banken in Nederland belangrijk om dit dossier te sluiten en duidelijkheid te creëren voor haar klanten. Deutsche Bank is bijna 100 jaar sterk geworteld in Nederland en zal haar dienstverlening in de komende jaren verder uitbreiden.


Deutsche Bank sluit zich aan bij de derivatencommissie (19 april 2016)

Deutsche Bank sluit zich aan bij de onafhankelijke derivatencommissie. Deutsche Bank heeft hiertoe besloten nu uit gesprekken met de AFM is gebleken dat deelname geen beletsel is om haar eigen plan van aanpak verder uit te voeren.

In het belang van klanten is voortvarendheid altijd het uitgangspunt geweest bij het herstel- en compensatiekader van Deutsche Bank. Vandaar dat in de afgelopen achttien maanden al grote vooruitgang is geboekt. Afronding op korte termijn is belangrijk omdat niet-professionele MKB klanten daarmee snel duidelijkheid verkrijgen en ook snel worden gecompenseerd.

Deutsche Bank verwacht haar eigen plan van aanpak deze zomer afgerond te hebben. Deutsche Bank heeft recent de hoofdlijnen van haar plan van aanpak inclusief de aangeboden compensatie openbaar gemaakt op haar website. Zo worden klanten met een complex derivaat voor 100% gecompenseerd* en wordt iedere tussentijdse renteopslagverhoging van klanten met een rentederivaat voor 100% vergoed. Ook klanten met een mismatch komen voor compensatie in aanmerking.

Mocht bij de vaststelling van het herstelkader door de onafhankelijke derivatencommissie blijken dat Deutsche Bank te weinig heeft gecompenseerd, dan is verdere compensatie mogelijk.  

* Dit betekent dat Deutsche Bank 100% vergoedt van het prijsverschil tussen een complex derivaat en een plain vanilla derivaat. Klanten met complexe derivaten houden daarnaast recht op verdere compensatie (bijvoorbeeld wegens mismatch).


Herstelplan rentederivaten Deutsche Bank (23 maart 2016)

Deutsche Bank is eind 2014 begonnen met een plan van aanpak met betrekking tot de rentederivaten bij het niet-professionele MKB. We willen u graag informeren wat wij voor onze klanten doen. Hieronder treft u de samenvatting aan van dit plan van aanpak.

Daarnaast heeft Deutsche Bank contact gezocht met leden van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer van CDA, PvdA, VVD, D66, SP, PVV, SGP en CU om deze samenvatting persoonlijk toe te lichten. 

Rentederivaten: wat doet Deutsche Bank?

 1. Deutsche Bank is al eind 2014 begonnen met een plan van aanpak. Het plan van aanpak is en blijft onze verantwoordelijkheid.

 2. We zijn anders gaan werken. Onze dienstverlening is aangepast om ervoor te zorgen dat het klantbelang duidelijker centraal staat. Zo mogen niet-professionele klanten uitsluitend op basis van advies rentederivaten bij ons afsluiten. Zonder advies dus geen derivaat.

 3. We hebben al onze klanten begrijpelijke informatie toegestuurd. Niet alleen over onze producten maar ook over onze dienstverlening. Zo weet iedere klant wat we wel en niet voor hem doen. Ook weet iedere klant wat de belangrijkste kenmerken en risico’s zijn van zijn derivaat.

 4. We hebben iedere klant opgeroepen om advies bij ons in te winnen. Dan kunnen we beoordelen of zijn derivaat past bij zijn huidige situatie. Voor dit advies brengen we geen aanvullende kosten in rekening. Dit advies is gratis.

 5. We informeren iedere klant over onze herbeoordeling van zijn dossier.

 6. We compenseren klanten. Ons uitgangspunt is dat klanten met een complex derivaat voor 100% worden gecompenseerd*. Ook geven we aan alle klanten 100% van het geld terug dat zij hebben moeten betalen na een tussentijdse rente-opslagverhoging. Zelfs als in de overeenkomst met de klant stond dat we de rente tussentijds mochten verhogen.

  Ook klanten met een zogenaamde mismatch komen voor compensatie in aanmerking. Dit is altijd maatwerk. Hoeveel we compenseren hangt af van de specifieke situatie van de klant. We streven er altijd naar om er met de klant uit te komen.

 7. We zijn al bijna klaar met de uitvoering van ons plan van aanpak. We zien minder toegevoegde waarde in een deelname aan een uniform herstelkader omdat we vertrouwen hebben in ons eigen herstel- en compensatiekader en verwachten vóór de inwerkingtreding van het uniform herstelkader alle dossiers te hebben afgerond. We hebben een beperkte groep niet-professionele MKB klanten met rentederivaten (ongeveer 700). Het is niet in het belang van onze klanten (klantbelang centraal) dat we meedoen aan het uniforme herstelkader. Het is niet in het belang van onze klanten om nog 1,5 jaar extra te wachten op compensatie als zij dat nu al kunnen krijgen.

 8. Blijkt later dat we toch iets verkeerd hebben gedaan? Dan kunnen we altijd nog besluiten om aan klanten extra compensatie te geven.

* Dit betekent dat Deutsche Bank 100% vergoedt van het prijsverschil tussen een complex derivaat en een plain vanilla derivaat. Klanten met complexe derivaten houden daarnaast recht op verdere compensatie (bijvoorbeeld wegens mismatch).


Reactie Deutsche Bank op uniform herstelkader AFM (3 maart 2016)

Deutsche Bank heeft circa 700 niet-professionele MKB klanten met rentederivaten. Omdat dit een relatief beperkte groep is, hebben we al vorig jaar grote stappen kunnen zetten met ons herstel- en compensatieplan. De review van alle dossiers is gedaan en we zijn bijna klaar met de afronding van de dossiers. We zien momenteel minder toegevoegde waarde in een deelname aan een uniform herstelkader omdat we vertrouwen hebben in ons eigen compensatiekader en verwachten voor de inwerkingtreding van het uniform herstelkader alle dossiers te hebben afgerond.

Hoe gaat u om met mogelijke conclusies ten aanzien van het uniform herstelkader die verder reiken dan uw eigen herstel- en compensatie plan?

We hebben vertrouwen in onze aanpak waarbij we volgens de gegeven richtlijnen individuele oplossingen zoeken voor individuele klanten. We hebben al vorig jaar een traject van externe toetsing opgestart met twee gerenommeerde, onafhankelijke partijen. De AFM wordt op de hoogte gehouden van de uitkomsten van de externe review. Ons compensatieplan is daarnaast gebaseerd op de rechtspraak. Dit is een belangrijke graadmeter voor ons omdat daarbij de belangen van alle betrokkenen onafhankelijk worden afgewogen. Als de commissie die wordt ingesteld suggesties heeft voor compensatie of herstelmaatregelen die aansluiten op onze aanpak, zullen we kijken of we deze aanbevelingen van toepassing laten zijn op ons compensatiebeleid hoewel we ervan overtuigd zijn dat ons huidige compensatieschema de belangen van alle betrokkenen dient. Uiteindelijk is onze keuze ingegeven door wat wij vinden dat voor onze klanten de beste individuele, meest duidelijke oplossing is zowel inhoudelijk als qua snelheid.


Voortgang herbeoordeling passendheid rentederivaten (10 juli 2015)

Deutsche Bank heeft de herbeoordeling afgerond van de passendheid van de rentederivaten van niet-professionele MKB-klanten.*      

Inmiddels heeft Deutsche Bank vrijwel alle betrokken klanten informatie gestuurd over hun lopende rentederivaat en de dienstverlening van Deutsche Bank. Daarbij heeft Deutsche Bank zonder additionele kosten een adviesgesprek aangeboden.    

Naar verwachting zal Deutsche Bank voor het eind van dit kalenderjaar de uitkomst van de herbeoordeling terugkoppelen aan de betreffende klanten. Zij zullen daarover individueel worden geïnformeerd, schriftelijk of per e-mail. Als is gebleken dat schade is ontstaan door toedoen van Deutsche Bank dan biedt zij compensatie aan.    

Wilt u contact met ons opnemen over uw rentederivaat? Dat kan via cts.derivatives@db.com.    

Voor meer informatie over rentederivaten kunt u kijken op de website van de NVB of de website van de AFM.

* Niet-professionele beleggers in de zin van art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht uit het MKB.


Herbeoordeling passendheid rentederivaten (31 maart 2015)

De AFM is in 2014 een onderzoek gestart naar de rentederivaten die banken hebben afgesloten bij het niet-professionele MKB. Bij het onderzoek zijn zes banken betrokken die in totaal zo’n 17.000 rentederivaten in portefeuille hebben. Al deze rentederivaten worden door de banken herbeoordeeld. Op 31 maart heeft de AFM een voortgangsrapportage gepubliceerd over de herbeoordeling.

Bij de herbeoordeling kijkt de bank onder meer of het product passend was en is. Deutsche Bank heeft 714 rentederivaten en heeft de herbeoordeling van deze rentederivaten reeds afgerond. Op basis van de herbeoordeling gaat Deutsche Bank gesprekken aan met de betreffende klanten. Zij worden gebeld, krijgen uitgebreide informatie toegestuurd en er wordt een adviesgesprek aangeboden. Als er onregelmatigheden zijn geconstateerd, wordt met de klant in gesprek gegaan over mogelijke herstelmaatregelen. Indien bij de in de herbeoordeling betrokken MKB-klanten aantoonbare schade is ontstaan door toedoen van Deutsche Bank volgt er compensatie.

Wat is een rentederivaat?

Rentederivaten zijn financiële producten die kunnen worden ingezet om renterisico’s af te dekken. De meest bekende vorm is de renteswap. Een renteswap is in feite een renteruil waarbij een variabele rente wordt geruild tegen een vaste rente. Een onderneming beschermt zich zo tegen rentestijgingen. Afdekking van het renterisico is de belangrijkste functie van een renteswap. Een renteswap kan voordeliger zijn dan een standaard vaste rente in een lening, maar kent wel enige risico’s.  
Tijdens de looptijd van een derivaat kan een positieve of negatieve marktwaarde ontstaan bij renteschommelingen. Deze waarden zijn alleen van belang als het rentederivaat tussentijds wordt beëindigd. Aan het einde van de looptijd is de waarde van het rentederivaat nul. Door de sterke daling van de rente sinds 2009 krijgen ondernemingen die hun rentederivaat tussentijds willen beëindigen te maken met een negatieve marktwaarde.

Voor meer informatie over rentederivaten en over de rapportage van de AFM kunt u kijken op de website van de NVB of de website van de AFM.